Zřízení datových schránek statutárním auditorům od 1. října 2017

Novela zákona o auditorech účinná od 1. října 2016 obsahuje ustanovení o tom, že pro každého statutárního auditora bude muset být zřízena datová schránka. Zřizovatelem datových schránek je Ministerstvo vnitra ČR. Chtěli bychom vás proto seznámit s některými skutečnostmi, abychom vám pomohli datové schránky zprovoznit a používat.

Datové schránky budou zřízeny ze zákona všem statutárním auditorům, tj. i zaměstnancům auditorských společností. Pokud již auditor má datovou schránku přidělenou např. jako daňový poradce nebo si ji nechal zřídit sám (je jedno jestli jako fyzická osoba nebo osoba podnikající), bude mu přesto zřízena datová schránka pro statutárního auditora. Tato datová schránka pro statutárního auditora bude potom sloužit zejména pro korespondenci s Komorou auditorů. Může se tak stát, že statutární auditor bude mít více datových schránek. Statutárnímu auditorovi bude datová schránka zřízena bezplatně, ale nebude oprávněn ji sám upravovat nebo rušit. Takto zřízenou datovou schránku statuárního auditora bude nadále spravovat komora. Do její kompetence bude spadat i zneaktivnění nebo zrušení schránky v případech, kdy statutárnímu auditorovi zanikne oprávnění.

Dnem 1. října 2017 začne ministerstvo vnitra zasílat statutárním auditorům přístupové údaje ke zřízení datové schránky. Údaje budou zasílány Českou poštou, s.p., která je provozovatelem Informačního systému datových schránek. V § 10 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je přesně uvedeno, jak tento proces probíhá. Každý statutární auditor obdrží přístupové údaje pro aktivaci datové schránky poštou do vlastních rukou. V případě, že si statutární auditor tuto písemnost nepřevezme ve lhůtě 10 dnů ode dne oznámení o doručení zásilky, nastane v souladu se správním řádem tzv. fikce doručení. Datová schránka pak bude zpřístupněna patnáctým dnem ode dne, kdy nastala fikce doručení. Od té doby budou všechny písemnosti doručené auditorovi do datové schránky považovány za doručené, i když se auditor do datové schránky nepřihlásí.

Jistě bude každého zajímat, jak datovou schránku aktivovat. Předkládáme návod, aby vaše první přihlášení proběhlo bez problémů. Po otevření internetových stránek si zadejte do vyhledavače tuto adresu: https://www.mojedatovaschranka.cz/.

Pro návod, jak se přihlásit do datové schránky a jak nakládat se zprávami, které vám do ní budou doručovány, jsme využili informace, které jsou na výše uvedené adrese zveřejněny:

„Vyplňte své uživatelské jméno a heslo, opište kód z obrázku a přihlaste se. Pokud jste se ještě nikdy nepřihlašovali do své datové schránky, použijte přihlašovací údaje, které Vám byly vygenerovány systémem a doručeny poštou.

Až budete na přihlašovací stránce vyplňovat přidělené přístupové údaje, věnujte zvláštní pozornost malým a velkým znakům. Vyplníte-li vše správně, přihlásíte se poprvé do své datové schránky. Pokud se Vám do schránky nepodaří přihlásit, přečtěte si návod, který je uveden na těchto stránkách pod názvem „Jste zde poprvé?“.

Prvním přihlášením se schránka zpřístupní (aktivuje). To znamená, že Vám do ní začnou být zasílány datové zprávy a i Vy je budete moci odesílat. Na počet zpráv, které jsou okamžikem přihlášení považovány za doručené, Vás systém upozorní na úvodní stránce.

Doručené zprávy neberte na lehkou váhu. Mají stejnou právní důležitost jako doporučené dopisy, na které jste byli dosud zvyklí. Nezapomeňte, že datovou schránku je potřeba pravidelně kontrolovat. Usnadněte si to pomocí automatického upozorňování na nově doručené zprávy, které si zapnete na stránce Nastavení.

Pro práci s datovou schránkou potřebujete podporovaný webový prohlížeč. Budete-li si zprávu stahovat ze systému na svůj počítač nebo budete-li otevírat jednotlivé soubory, které jsou přílohou každé datové zprávy, budete potřebovat odpovídající aplikace, umožňující jejich otevření. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací.“

Na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/ naleznete rovněž nápovědu, která je věnovaná jak prvnímu přihlášení do datové schránky, tak i jiným způsobům přihlášení do datové schránky, např. certifikátem, pomocí SMS nebo bezpečnostním kódem.

Skutečnost, zda je datová schránka již aktivní, je možné zjistit na internetových stránkách MV ČR na Portálu veřejné správy v informacích pro občany České republiky http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do.

Doporučujeme vám, abyste se o heslo náležitě starali, aby nedošlo k jeho zneužití. Dále doporučujeme, abyste si z důvodu bezpečnosti heslo v určitých časových intervalech měnili.