Zpráva o věcných zjištěních pro prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích

Výbor pro metodiku auditu na svém jednání dne 10. června 2019 schválil znění metodického pokynu k vyhotovení Zprávy o věcných zjištění pro prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích.

Metodický pokyn shrnuje základní definici podniku v obtížích obsaženou v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Odkazují se na ni požadavky většiny dotačních programů a podpor z fondů Evropské unie.

Metodický pokyn dále obsahuje návrh dohodnutých postupů, které by auditor měl provést, pokud je dotačním programem požadována zpráva auditora k prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích.

Součástí metodického pokynu je i příklad zprávy o věcných zjištěních dle ISRS 4400.