Zpráva auditora o dohodnutých postupech pro účely doložení statutu aktivního zemědělce

Komora auditorů ČR připravila Metodický pokyn k vyhotovení Zprávy auditora o dohodnutých postupech pro účely doložení statutu aktivního zemědělce.

Tento metodický pokyn je vydáván v souvislosti s požadavkem jednotlivých dotačních programů navazujících na Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027 schválený vládou usnesením č. 860 dne 12. 10. 2022 („Strategický plán SZP 2023+“) na předložení zprávy auditora, která potvrdí soulad údajů o celkových výnosech/příjmech a výnosech/příjmech ze zemědělské činnosti uvedených žadatelem s jeho účetními nebo obdobnými záznamy.

příklad zprávy auditora