Změna limitů pro kategorizaci účetních jednotek od 1. ledna 2024

Dne 21. prosince 2023 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna novela směrnice č. 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, ve které se mění kritéria pro kategorizaci účetních jednotek. 

K novele směrnice, která nabyla účinnosti dne 24. prosince 2023, více zde.