Změna definice čistého obratu a související kategorizace účetních jednotek

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“) přijatá v rámci tzv. konsolidačního balíčku, přinesla mimo jiné i změnu definice čistého obratu. Zatímco před touto novelou byl čistý obrat definován jako výnosy snížené o prodejní slevy, nově od 1. 1. 2024 zahrnuje čistý obrat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb. Pro účely určení čistého obratu se výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky. Při určování těchto výnosů se přihlíží zejména k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí a k podstatě činnosti účetní jednotky pro její zákazníky. V závislosti na obchodním modelu dané účetní jednotky, tak může dojít k vyloučení zejména účtů účtových skupin 64 a 66, nebo pouze jejich částí, z čistého obratu a obrat účetní jednotky se tak ve srovnání s předchozím obdobím sníží.

Pokud jde o vykázání čistého obratu ve výkazu zisku a ztráty, v souladu s přechodnými ustanoveními novelizované vyhlášky č. 500/2002 Sb., se v případě účetních období započatých před 1. 1. 2024 nová definice čistého obratu nepoužije.

V účetní závěrce k 31. 12. 2024 bude tedy ve výkazu zisku a ztráty vykázán čistý obrat za běžné účetní období podle nové definice čistého obratu a za srovnávací účetní období, tj. k 31. 12. 2023 bude čistý obrat vykázán podle původní definice.

Roční úhrn čistého obratu je rovněž jedním z kritérií pro posouzení kategorie účetní jednotky. Při posuzování kategorie účetní jednotky k rozvahovému dni 31. 12. 2024 bude roční úhrn čistého obratu k 31. 12. 2024 určen v souladu s novou definicí čistého obratu, zatímco roční úhrn čistého obratu k 31. 12. 2023 bude určen podle původní definice čistého obratu.

V případě, kdy účetní jednotka v souladu s § 1e ZoÚ ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty podle § 1b a 1c ZoÚ, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky.