Zákaz poskytování auditorských služeb subjektům z Ruska (aktualizováno 24. 7. 2023)

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 2022/ 879 ze dne 3. června 2022, kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení“). 

Do nařízení byl mimo jiné doplněn níže uvedený článek 5n zakazující poskytování auditorských služeb vládě Ruska, právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku. Nařízení zároveň stanovuje lhůtu 5. července 2022, do které musí být dokončeny smlouvy, které byly uzavřeny před 4. červnem 2022. Zároveň v odst. 3 až 5 jsou stanoveny výjimky z tohoto zákazu.

Článek 5n

 1. Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností:
                    a) vládě Ruska; nebo

                    b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

 2. Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022, smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 4. červnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné. L 153/60 CS Úřední věstník Evropské unie 3. 6. 2022

 3. Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

 4. Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty nebo orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu.

 5. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby uvedené v odstavci 1 povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

  a) humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci; nebo

  b) činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 4. června 2022.


Dne 24. července 2023 vydala Evropská komise vysvětlující dokument „Často kladené otázky k článku 5n nařízení“ k výše uvedenému článku 5n nařízení.

V tomto dokumentu upřesňuje:

 • které typy služeb je zakázané poskytovat
 • co znamená termín nepřímé poskytování služeb.
Pro auditory je klíčová zejména odpověď na otázku 4, která vysvětluje, že není zakázané poskytovat auditní služby společnostem založeným v EU , které jsou dceřinými společnostmi ruských subjektů. Termín nepřímé poskytování služeb znamená, že je například zakázáno poskytovat auditní služby dceřiným společnostem ruských subjektů, pokud by tyto služby byly ve skutečnosti ve prospěch mateřské společnosti se sídlem v Rusku tj. užitek z těchto služeb by neměla dceřiná společnost, ale její matka.


Celý dokument (pouze v angličtině) je k dispozici na:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-07/faqs-sanctions-russia-services-provision_en.pdf