Výzva auditorům ověřujícím výnosy či příjmy pro účely zemědělských dotací

V současné době MZ a SZIF připravují parametrizaci požadavků pro poskytování zemědělských dotací v rámci Společné zemědělské politiky pro nové období v letech 2023 - 2027. Opět bude zaveden požadavek na vyjádření auditora k vykazovaným zemědělským výnosům, popř. příjmům žadatelů (fyzických i právnických osob) o tyto dotace v souvislosti s doložením plnění definice "aktivního zemědělce". Předpokládáme, že auditor bude k této zakázce vydávat zprávu dle ISRS 4400 a to v období od dubna do poloviny května následujícího roku (termín pro podání žádosti o dotaci).

MZ spolu se SZIF potřebují pro stanovení parametrů ověřování alespoň základní představu o kapacitních možnostech auditorů pro vhodnou parametrizaci požadavku na povinné doložení vyjádření auditora. KA ČR byla požádána, aby oslovila auditory či auditorské společnosti, kteří se problematice již v minulosti věnovali či by měli zájem se jí věnovat.

Protože KA ČR nedisponuje informací o tom, kteří auditoři se ověřování zemědělské činnosti věnují žádá auditory a auditorské společnosti, aby vyplnili několik údajů v tomto dotazníku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedLWrH6NTijwOhwg5F7TY7ImRO2FWbFoZcuu5ui0RWhw8Ssg/viewform?usp=sf_link