Výroční finanční zpráva pro emitenty

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), ve znění pozdějších předpisů, přináší pro emitenty mimo jiné nový pojem, tzv. výroční finanční zprávu. Tvoří nedílný celek a jejím obsahem je vždy:

a)  účetní závěrka ověřená auditorem a konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem, má-li emitent povinnost ji sestavovat,

b)  výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví, má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku; na výroční finanční zprávu emitenta se hledí jako na výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví nebo jako na konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, a

c)  prohlášení odpovědných osob emitenta, spolu s uvedením jejich jmen a funkcí, že podle jejich nejlepšího vědomí podává účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka, má-li emitent povinnost ji sestavovat, vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů, věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření emitenta a jednotek zahrnutých do konsolidace jako celku a výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků emitenta a postavení emitenta a jednotek zahrnutých do konsolidace jako celku, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot, kterým čelí.

Součástí výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy emitenta podle výše uvedeného písm. b) je také výkaz o řízení a správě společnosti s náležitostmi podle § 118 odst. 4 ZPKT.

Emitent je povinen i nadále vyhotovovat výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv (tato povinnost se novelou nemění). Emitent zajistí, aby uveřejněná výroční finanční zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 10 let.


Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (ZoA), ve znění pozdějších předpisů, doplňuje do ustanovení § 20 upravujícího zprávu auditora § 20ba obsahující požadavky na ověření výroční finanční zprávy emitenta vyhotovujícího výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv, který stanoví, že:

a) na ověření výroční finanční zprávy emitenta se obdobně použijí ustanovení ZoA upravujícího ověření  výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy a

b) auditor se musí vyjádřit, zda použité značkování je v souladu s právními předpisy nebo přímo použitelným předpisy Evropské unie.


Zákon a novely souvisejících právních předpisů nabyly účinnosti 29. května 2022.