Úřad KA ČR

Úřad zajišťuje administrativně činnost Komory. Je řízen ředitelem a členěn na oddělení:

 • provozní a vnějších vztahů vč. sekretariátu,
 • metodiky auditu a účetnictví,
 • vzdělávání, auditorských zkoušek a evidence,
 • kontroly kvality auditorské činnosti.

Agendu související s úkony kárné komise coby správního orgánu zabezpečuje tajemník kárné komise. 

Úřad zejména

 • zabezpečuje administrativní a ekonomické činnosti Komory,
 • zabezpečuje přenos informací mezi volenými a jmenovanými orgány Komory a úřadem Komory,
 • organizačně zabezpečuje jednání orgánů a výborů Komory, případně pracovních skupin,
 • zabezpečuje úkoly vyplývající z jednání Výkonného výboru Komory a sněmu Komory,
 • spolupracuje s jednotlivými výbory Komory, případně pracovními skupinami, jsou-li zřízeny,
 • přijímá a eviduje žádosti o zápis do seznamu auditorů a žádosti o složení odborné zkoušky nebo o přezkoušení,
 • organizačně zabezpečuje odborné zkoušky a přezkušování,
 • vede a aktualizuje seznam auditorů, asistentů auditora a jiných osob,
 • zabezpečuje vztahy členů Komory s orgány Komory,
 • zabezpečuje vnější vztahy Komory včetně zahraničních,
 • dbá na dodržování schváleného rozpočtu Komory,
 • zabezpečuje platební styk Komory,
 • zabezpečuje vydávání odborných materiálů Komory,
 • zabezpečuje odborné vzdělávací akce Komory,
 • archivuje písemnosti Komory,
 • zabezpečuje vydávání časopisu Auditor.

Úřad Komory auditorů ČR pracuje ve složení:

Centrální e-mailová adresa úřadu je kacr@kacr.cz. Na tuto adresu zasílejte také e-maily určené sekretariátu. E-mailové adresy ostatních zaměstnanců KA ČR jsou ve tvaru prijmeni@kacr.cz
* V případě potřeby spojení prosím kontaktujte sekretariát.

Funkce/oddělení Jméno pracovníka Tel. spojení
ředitel Ing. Jiří Mikyna 733525270
sekretariát Dagmar Johnová
Bc. Ester Middleditch
603412739
604100324
vnější vztahy, kontakt pro média

Vladimíra Karlová
Bc. Aneta Čermáková
734570930
777104803
účtárna

Miluše Polánská
Ing. Lucie Bohatová

*
*
tajemník Kárné komise - právník
asistentka tajemníka - právník

Mgr. Jan Mitręga
JUDr. Irena Slabá

734254484
734446330
auditorské zkoušky Jitka Pagačová 603816114
vedení rejstříku auditorů Ing. Libuše Šnajdrová 604100281
vedení rejstříku asistentů auditora
vzdělávání před auditorskými zkouškami
Mgr. Veronika Rojková
Hana Švecová
734254487
732427945
profesní vzdělávání členů KA ČR
Iva Julišová
Světlana Koktová
603891760
731110752
metodika účetnictví a auditu

Ing. Lenka Rückerová
Ing. Martina Křížová Chrámecká
Alena Beranová, DiS.

*
*

739443731
kontrola kvality auditorské činnosti Ing. Petra Fridrichová
Ing. Daniel Stirský
Ing. Rudolf Heřmanský
Ing. Marie Sedlmaierová
Ing. Jana Stružinská
Ing. Petr Šťástka
Zuzana Týcová
Ing. Markéta Blahová

604241732
603491273
737379444
739430915
734300216
*
604100867

605100921