Úřad KA ČR

Úřad zajišťuje administrativně činnost Komory. Je řízen ředitelem a členěn na oddělení:

 • provozní a vnějších vztahů vč. sekretariátu,
 • metodiky auditu a účetnictví,
 • vzdělávání, auditorských zkoušek a evidence,
 • kontroly kvality auditorské činnosti.

Agendu související s úkony kárné komise coby správního orgánu zabezpečuje tajemník kárné komise. 

Úřad zejména

 • zabezpečuje administrativní a ekonomické činnosti Komory,
 • zabezpečuje přenos informací mezi volenými a jmenovanými orgány Komory a úřadem Komory,
 • organizačně zabezpečuje jednání orgánů a výborů Komory, případně pracovních skupin,
 • zabezpečuje úkoly vyplývající z jednání Výkonného výboru Komory a sněmu Komory,
 • spolupracuje s jednotlivými výbory Komory, případně pracovními skupinami, jsou-li zřízeny,
 • přijímá a eviduje žádosti o zápis do seznamu auditorů a žádosti o složení odborné zkoušky nebo o přezkoušení,
 • organizačně zabezpečuje odborné zkoušky a přezkušování,
 • vede a aktualizuje seznam auditorů, asistentů auditora a jiných osob,
 • zabezpečuje vztahy členů Komory s orgány Komory,
 • zabezpečuje vnější vztahy Komory včetně zahraničních,
 • dbá na dodržování schváleného rozpočtu Komory,
 • zabezpečuje platební styk Komory,
 • zabezpečuje vydávání odborných materiálů Komory,
 • zabezpečuje odborné vzdělávací akce Komory,
 • archivuje písemnosti Komory,
 • zabezpečuje vydávání časopisu Auditor.

Úřad Komory auditorů ČR pracuje ve složení:

Centrální e-mailová adresa úřadu je kacr@kacr.cz. Na tuto adresu zasílejte také e-maily určené sekretariátu. E-mailové adresy ostatních zaměstnanců KA ČR jsou ve tvaru prijmeni@kacr.cz
* V případě potřeby spojení prosím kontaktujte sekretariát.

Funkce/oddělení Jméno pracovníka Tel. spojení
ředitel

sekretariát Vladěna Ceplechová
Barbora Kopicová
703147068
703174078
vnější vztahy, kontakt pro média

Bc. Aneta Boučková
Vladimíra Karlová
Ing. Lenka Zouharová, Ph.D.
777104803
734570930
723019754
účtárna

Miluše Polánská
Ing. Lucie Trumpusová

739567471
703147067
tajemník Kárné komise - právník
právník - asistent tajemníka Kárné komise

Mgr. Jan Mitręga
Mgr. Patricie Dolanská

734254484
734446330
auditorské zkoušky Bc. Ester Middleditch 604100324
vedení rejstříku auditorů Mgr. Veronika Rojková 734254487
vedení rejstříku asistentů auditora
vzdělávání před auditorskými zkouškami
Jitka Pagačová
Hana Švecová
603816114
732427945
profesní vzdělávání členů KA ČR
Světlana Koktová
Mgr. Kateřina Kruftová
731110752
603891760
metodika auditu a účetnictví

Ing. Marie Jandová
Alena Beranová, DiS.
Ing. Klára Lukešová

739518037
*
739430915

kontrola kvality auditorské činnosti Ing. Petra Fridrichová
Ing. Daniel Stirský
Ing. Marie Sedlmaierová
Ing. Petr Šťástka
Zuzana Týcová
Ing. Markéta Blahová
Ing. Jana Kechnerová
604241732
603491273
605100921
734300216
*
604100867
604100281