Upozornění na povinnosti ze zřízených datových schránek statutárním auditorům

Zřízením datových schránek vznikly statutárním auditorům nové povinnosti. Jedná se např. o povinnost podat daňová přiznání výhradně elektronicky pomocí datové schránky. Tato povinnost se týká i statutárních auditorů – zaměstnanců.

V zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou formulovány možnosti doručení daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu, a to pro všechny držitele datových schránek na základě jejich určení, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu.

V § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je uvedeno:
„Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1.“

Aktuální informace k dané problematice poskytuje portál Finanční správy, kam Vás nasměruje přiložený odkaz: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/obecne-informace#jak.

Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem týkajících se povinnosti používání datových schránek statutárními auditory, a to ať už jsou podnikajícími fyzickými osobami či zaměstnanci auditorských společností, vznesla Komora dotaz na Generální finanční ředitelství. Generální finanční ředitelství na tento dotaz odpovědělo. Celou odpověď naleznete zde. Na webových stránkách komory v oddělení Pro členy/Datové schránky naleznete rovněž Metodickou pomůcku k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4 a souvisejících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích upřesnění, na kterou je v odpovědi Generálního finančního ředitelství odkazováno.

Upozorňujeme auditory (včetně auditorů – zaměstnanců), že od okamžiku aktivace datové schránky, s nimi státní správa, Komora auditorů ČR, Rada pro veřejný dohled nad auditem a jiné úřady budou komunikovat elektronicky přes datovou schránku. Nesledování datové schránky tak může mít závažné důsledky. V případě, že auditorovi byly zaslány přístupové údaje, avšak auditor si je ve stanové lhůtě nepřevzal, došlo v souladu se správním řádem k tzv. fikci doručení. Datová schránka pak byla zaktivněna patnáctým dnem ode dne, kdy nastala fikce doručení. Od té doby jsou všechny písemnosti doručené auditorovi do datové schránky považovány za doručené, i když se auditor do datové schránky nepřihlásil.