Sněm

Nejvyšším orgánem komory je sněm, který je svoláván nejméně jednou za dva roky. Ze svých řad volí členy orgánů, které řídí a kontrolují činnost komory v období mezi sněmy. Jsou to tyto na sobě nezávislé volené orgány komory: výkonný výbor, dozorčí komise a kárná komise.