Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016

V části Předpisy a metodika / Metodická podpora je auditorům k dispozici „Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016“.
Příklad přílohy je určen pouze pro nekonsolidovanou (individuální) účetní závěrku obchodní korporace, která je velkou účetní jednotkou, sestavenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
K příkladu přílohy v účetní závěrce byl vytvořen samostatný dokument nazvaný „Kontrolní seznam  k příloze v účetní závěrce 2016“ usnadňující orientaci v povinnostech jednotlivých typů účetních jednotek (podle velikosti účetní jednotky) vyplývajících ze zákona a vyhlášky.
K dispozici je také „Příklad formulářů účetních výkazů 2016“. Formát rozvahy, výkazu zisku a ztráty,
přehledů o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu je definován vyhláškou a obsahuje povinné části, jak jsou požadovány platnými účetními předpisy v České republice pro období počínající 1. lednem 2016 nebo později.