Očekávaná úloha auditora při dokládání výše příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti pro doložení statutu aktivního zemědělce

Komora auditorů České republiky („KA ČR“) již v roce 2022 jednala se zástupci SZIF o úloze auditora při dokládání výše příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti pro doložení statutu aktivního zemědělce, o druhu zakázky a o formátu zprávy auditora.

Podle informací, které má momentálně KA ČR k dispozici, se povinnost prokázat výši příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti pro doložení statutu aktivního zemědělce bude týkat cca tří a půl tisíc subjektů, a to jak právnických, tak i fyzických osob. Očekáváný termín podávání žádostí je duben-květen 2023.

Momentálně vše nasvědčuje tomu, že nařízení vlády bude požadovat, aby se auditor vyjádřil k tomu, zda jsou příjmy/výnosy uvedené na formuláři „Stanovení celkových a zemědělských výnosů/příjmů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce“ (dále „Formulář“) evidovány žadatelem v jeho účetnictví/daňové evidenci. Úlohou auditora naopak nebude, aby jakkoliv ověřoval správnost rozdělení výnosů/příjmů na zemědělskou a ostatní činnost. KA ČR předpokládá, že obdobně jako v minulosti bude tato zakázka zakázkou o dohodnutých postupech dle ISRS 4400 (revidované znění) „Dohodnuté postupy“.

Zakázka tak nebude ověřovací zakázkou, ale zakázkou založenou na dohodnutých postupech, a tudíž auditor nebude ve své zprávě uvádět výrok nebo vyjadřovat závěr poskytující ujištění, nýbrž uvede zjištění, ke kterým dospěl při provádění dohodnutých postupů. KA ČR v současné době komunikuje se SZIF návrh těchto dohodnutých postupů. Příklad zprávy auditora o dohodnutých postupech by tak měl být součástí metodického pokynu, který SZIF vydá.

Vzhledem k navrženému typu zakázky (dohodnuté postupy) nebude auditor vystaven riziku v případě, že žadatel nesprávně rozdělí výnosy/příjmy na zemědělskou činnost, protože úlohou auditora by mělo být pouze popsat obecný mechanizmus, jak žadatel celkové výnosy/příjmy rozděluje (např. pomocí analytické evidence, příznaku na dokladu), a uvést, zda celkové výnosy/příjmy uvedené ve Formuláři souhlasí s výnosy/příjmy uvedenými v účetní závěrce/daňovém přiznání.

Očekáváme, že v březnu budeme moci zveřejnit metodický pokyn k vyhotovení Zprávy auditora o dohodnutých postupech po účely doložení statutu aktivního zemědělce. O dalších krocích Vás budeme informovat.