Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a ČÚS

Ve Sbírce zákonů v částce č. 158 byla 15.12. 2017 vyhlášena vyhláška č. 441/2017 Sb., novelizující vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), která přináší zejména následující změny:

a) možnost vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze jako složky pohledávek a závazků, které umožňuje směrnice EU, 
b) zpřesnění odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje za situace, jestliže nelze odhadnout jejich dobu použitelnosti,
c) zrušení vykazování nehmotných výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku,
d) doplnění požadavku na informací o výši položek za bezprostředně předcházející účetní období i v případě přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích,
e) sloučení současné rozvahové položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ do nové jediné položky „A.IV. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“,
f) závazný postup pro vykazování, oceňování a zveřejňování informací o finančních nástrojích a operacích s nimi odkazující přímo na vyhlášku č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31.12.2017,
g) stanovení postupu pro přeměny účetních jednotek, které nejsou obchodními korporacemi,
h) doplnění metody ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny kategorie účetní jednotky z/na mikro účetní jednotku,
i) změnu označení položky z „B. Dlouhodobý majetek“ na „B. Stálá aktiva“. 


Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Je ke stažení ZDE.


Dále byly novelizovány i další vyhlášky upravující účetnictví:

1) Vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (dále jen „vyhláška č. 501/2002 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, která zapracovává zejména změny:

a) v souvislosti s přijetím Mezinárodního standardu finančního výkaznictví IFRS 9 – Finanční nástroje (dále jen „IFRS 9“) s účinností od 1. ledna 2018 Evropskou Unií,
b) související se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech, ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky č. 501/2002 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Je ke stažení ZDE.


2) Vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kterou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 502/2002 Sb.“), která zapracovává zejména:

a) v souvislosti s přijetím Mezinárodního standardu finančního výkaznictví IFRS 9 – Finanční nástroje (dále jen „IFRS 9“) s účinností od 1. ledna 2018 Evropskou Unií,
b) úpravu terminologie související s novelou zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Novela vyhlášky č. 502/2002 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 502/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Je ke stažení ZDE.

 

V souvislosti s výše uvedenými novelami prováděcích vyhlášek byly provedeny s účinností od 1. ledna 2018 také úpravy v:

a)      Českých účetních standardech pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

b)      Českých účetních standardech pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

c)      Českých účetních standardech pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace všech výše uvedených českých účetních standardů by zveřejněna ve Finančním zpravodaji 10/2017, který je přístupný na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Je ke stažení ZDE.