Novelizované znění Etického kodexu (vydání 2023)

Novelizované znění Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky (vydání 2023) (Etický kodex) obsahuje následující změny, které jsou účinné a v textu jsou pro lepší orientaci vyznačeny ve formátu sledování změn:

  • harmonizační úpravy související s řízením kvality, které byly vydané v důsledku dokončení a zveřejnění mezinárodních standardů pro řízení kvality (ISQM). Platnost od prosince 2022.
  • revize ustanovení týkajících se definice týmu provádějícího zakázku a auditů skupiny. Tyto revize vyplývají ze změny definice „týmu provádějícího zakázku“ v mezinárodních auditorských standardech (ISA) a v mezinárodních standardech pro řízení kvality (ISQM), vydávaných IAASB. Tyto změny jsou účinné od 15. prosince 2023.
  • pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2023 nebo později již nebude platit ustanovení odstavce R540.20, které se týká dlouhodobých vazeb pracovníků firmy s auditním klientem (tzv. jurisdikční ustanovení).

Dále novelizovaná verze Etického kodexu na konci obsahuje změny, které ještě nejsou účinné:

  • revidovanou definici subjektu veřejného zájmu (public interest entity, PIE), která mimo jiné rozšiřuje seznam kategorií těchto subjektů o novou kategorii „veřejně obchodovaná účetní jednotka“, jíž bude nahrazena dosavadní kategorie „společnost registrovaná na veřejném trhu“. Tato revize bude účinná pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2024 nebo později.
  • změny definice termínu „klient auditu“ a „klient auditu skupiny“ v Glosáři, vyplývající ze schválených definičních změn týkajících se společnosti registrované na veřejném trhu a subjektu veřejného zájmu. Tyto změny budou účinné pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2024 nebo později.
  • změny týkající se technologií. Tyto změny budou účinné též od 15. prosince 2024.

Tato verze Etického kodexu se všemi výše popsanými změnami bude předložena 11. listopadu 2024 ke schválení XXIX. Sněmu Komory auditorů České republiky.