Novela zákona o účetnictví – nefinanční informace

Dne 30. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů v částce 185 vyhlášen zákon č. 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví).

Novelu zákona o účetnictví lze rozdělit do dvou částí.

V první části je provedena implementace novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami. Nově bude požadováno v případě:
a) velké účetní jednotky, která je obchodní společností a zároveň subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období,
b) konsolidující účetní jednotky velké skupiny účetních jednotek, která je zároveň subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí na konsolidovaném základě kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období,
uvádět nefinanční informace v rozšířené podobě a zákonem o účetnictví definované struktuře.

Nefinanční informace musí nově povinně zahrnovat zejména informace týkající se otázek:
a) sociálních,
b) respektování lidských práv a
c) boje proti korupci a úplatkářství.

Zákon o účetnictví požaduje následující strukturu pro uváděné nefinanční informace:
a) stručný popis obchodního modelu účetní jednotky nebo skupiny uvádějící nefinanční informace,
b) popis opatření, která účetní jednotka či skupina uvádějící nefinanční informace ve vztahu k uváděným otázkám, včetně uplatňování postupů náležité péče; není-li k některé z uváděných otázek uplatňováno žádné opatření, uvádí se odůvodnění,
c) popis výsledků těchto opatření,
d) popis hlavních rizik souvisejících s těmito otázkami, jež jsou spojeny s její činností či obchodními vztahy, výrobky či službami účetní jednotky nebo skupiny uvádějící nefinanční informace, a případné nepříznivé dopady v těchto otázkách a způsob řízení těchto rizik,
e) nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

Nefinanční informace musí být uváděny ve výroční zprávě nebo v konsolidované výroční zprávě, anebo v samostatné zprávě. Pokud jsou nefinanční informace uváděny v samostatné zprávě, je účetní jednotka povinna ji zveřejnit společně s výroční zprávou nebo konsolidovanou výroční zprávou, nebo ji zpřístupnit veřejnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit 6 měsíců od rozvahového dne na internetových stránkách účetní jednotky uvádějící nefinanční informace a ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě musí být uveden odkaz a na její zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Auditor je povinen ověřit, zda účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě nebo zda vypracovala samostatnou zprávu.

Ve druhé části byly provedeny legislativně technické úpravy některých vybraných ustanovení zákona o účetnictví ve vztahu k jiným právním předpisům zejména zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, který v ustanovení § 3 odst. 3 nově definuje pojem účetního období pro případy přeměn. Nová obecnější úprava tohoto odstavce by měla dopadat i např. na přeshraniční přeměny a přeměny jiných právnických osob než obchodních korporací.  

Novela zákona o účetnictví nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a použije se pro účetní období, které započalo dnem 1. ledna 2017. Přede dnem nabytí účinnosti zákona o účetnictví, se použije zákon o účetnictví ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely zákona o účetnictví.  

Znění novely zákona o účetnictví naleznete – zde.