Mezinárodní auditorský standard ISA 540

Revidovaný ISA 540 zavádí komplexní a strukturované požadavky zaměřené na auditní postupy a dokumentaci. Změny se týkají postupů hodnocení rizik, reakcí na tato rizika a jejich dokumentaci. Ve své přílohové části se detailně věnuje faktorům přirozeného rizika při auditu účetních odhadů a předávání informací osobám pověřeným správou a řízením. Standard je účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2019 nebo po tomto datu.

Český překlad naleznete zde.
Harmonizační novely k dalším standardům v důsledku úprav ISA 540 naleznete zde.