Metodická pomůcka k uplatňování Etického kodexu platného od 15. června 2021

Tato metodická pomůcka je oficiálním výkladem Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky včetně Mezinárodních standardů nezávislosti schváleného XXVI. Sněmem Komory auditorů České republiky dne 20. 11. 2018 (dále jen Etický kodex).

Metodická pomůcka má podobu Etického kodexu, do kterého jsou vložena doplnění z roku 2019 (vyznačena fialovou barvou, jedná se o doplněné oddíly 250, 340, 420 a 906 týkající se poskytování a přijímání pozornosti včetně darů a pohostinnosti) a z roku 2021, kdy došlo ke dvěma novelizacím, které jsou pro lepší orientaci vyznačeny ve formátu sledování změn.

  • první novela přinesla revizi ustanovení části 4B Etického kodexu týkající se nezávislosti u ověřovacích zakázek, u nichž ověřovaná skutečnost pokrývá určité období, a odráží také změny terminologie a pojmů použitých v mezinárodním standardu pro ověřovací zakázky ISAE 3000 (revidované znění). Novela vstoupila v platnost v červnu 2021.
  • druhá novela přinesla revizi části 1 a 2 Etického kodexu podporující postavení, působení a přístup, který se očekává od auditorů/účetních odborníků. Novela vstoupí v platnost 31. prosince 2021.

Metodická pomůcka bude předložena v roce 2022 ke schválení XXVIII. Sněmu Komory auditorů České republiky. Do té doby Komora auditorů ČR doporučuje auditorům řídit se touto metodickou pomůckou.

Metodickou pomůcku naleznete zde