Informace o zpracování osobních údajů autorů článků publikovaných v časopisech Auditor a Auditing

1.   Komora auditorů České republiky se sídlem Opletalova 55, 110 Praha 1, IČO: 70901473, zapsaná v registru ekonomických subjektů (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje autorů článků publikovaných v časopisech Auditor a Auditing, který Správce vydává pro naplnění požadavků, které mu stanovuje zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů:

 • jméno a příjmení, titul
 • adresu trvalého pobytu
 • adresu pro zaslání výtisku časopisu Auditing
 • číslo bankovního účtu
 • rodné číslo – pouze v případě, že je to nutné pro zpracování založeném na základě právních předpisů daňových a právních předpisů sociálního a zdravotního pojištění


2.    Všechny údaje vyjmenované v bodě 1. budou u jednotlivých dotčených subjektů údajů zpracovány za účelem plnění povinností Správce pro naplnění smlouvy, která mezi autorem článku a Správcem vzniká při vytvoření článku pro časopis Auditor či Auditing, a to pro možnost identifikace autora článku a taktéž pro možnost uhradit autorskou odměnu.

3.    Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu požadovanou právními předpisy, a to zejména daňovými, předpisy sociálního a zdravotního pojištění a dalšími příslušnými právními předpisy.

4.    Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují příslušné státní orgány, dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení časopisu Auditing. Dále mohou výjimku představovat zpracovatelé případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5.    Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.