Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS)

Směrnice o účetnictví (2013/34/EU) ve znění směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (2022/2464) vyžaduje, aby velké podniky a kótované malé a střední podniky, jakož i mateřské podniky velkých skupin, zahrnovaly do zvláštního oddílu své zprávy vedení podniku informace potřebné k pochopení dopadů podniku na otázky udržitelnosti a informace potřebné k pochopení toho, jak otázky udržitelnosti ovlivňují vývoj podniku, jeho výkonnost a postavení. 

Tyto informace musí být ve zprávách zahrnuty v souladu s evropskými standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti, které Komise přijala 31. 7. 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 31. 7. 2023 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se ode dne 1. ledna 2024 pro účetní období začínající dne 1. ledna 2024 nebo později.  Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti, které mají podniky používat pro podávání zpráv o udržitelnosti v souladu s články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU podle harmonogramu stanoveného v čl. 5 odst. 2 směrnice (EU) 2022/2464, jsou uvedeny v příloze I a příloze II tohoto nařízení.