Dozorčí komise KA ČR

Kontrolním orgánem komory je dozorčí komise, která má aktuálně 11 členů. Při své činnosti se řídí dozorčím řádem. Kontroluje kvalitu činnosti auditorů, dodržování zákona o auditorech, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů komory a plnění usnesení sněmu. Provádí šetření podnětů a stížností doručených komoře.


5763
Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA
předseda

5762
Ing. Miroslav Brabec
1. místopředseda

5761
 Ing. Jan Bláha
2. místopředseda

Dozorčí komisi přísluší:

  • kontrolovat plnění usnesení sněmu,
  • kontrolovat dodržování zákona o auditorech, vnitřních předpisů Komory všemi statutárními auditory, auditorskými společnostmi, asistenty auditora a orgány Komory,
  • kontrolovat dodržování jiného právního předpisu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • organizovat a řídit systém kontroly kvality auditu,
  • připravovat podklady pro jednání sněmu a nejméně jednou za šest měsíců připravit  zprávu o své činnosti pro Komoru a Radu pro veřejný dohled na auditem,
  • volit a odvolávat ze svých členů předsedu a místopředsedy dozorčí komise,

Dozorčí komise se schází zpravidla jednou za měsíc. Jednání dozorčí komise svolává a řídí předseda nebo místopředseda dozorčí komise.

Složení dozorčí komise po sněmu 20. listopadu 2018

Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA - předseda
Ing. Miroslav Brabec - 1. místopředseda
Ing. Jan Bláha - 2. místopředseda 
Ing. Lukáš Hendrych
Ing. Jan Kellner, Ph.D.
Mgr. Václav Moll
Ing. Milan Pašek
Ing. Jana Sabadášová
Ing. Ivana Špačková
Ing. Karel Tomáš
Ing. Miroslav Zigáček