Dozorčí komise KA ČR

Kontrolním orgánem komory je dozorčí komise, která má aktuálně 9 členů. Při své činnosti se řídí dozorčím řádem. Kontroluje kvalitu činnosti auditorů, dodržování zákona o auditorech, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů komory a plnění usnesení sněmu. Provádí šetření podnětů a stížností doručených komoře.

Členové Dozorčí komise KA ČR

2207
Ing. Jana Gebauerová, LL.M.
předsedkyně

2205
Ing. Josef Běloubek
místopředseda
3608
Ing. Miroslav Brabec
místopředseda

Dozorčí komisi přísluší:

 • kontrolovat plnění usnesení sněmu,
 • kontrolovat dodržování zákona o auditorech, vnitřních předpisů Komory všemi statutárními auditory, auditorskými společnostmi, asistenty auditora a orgány Komory,
 • kontrolovat dodržování jiného právního předpisu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • organizovat a řídit systém kontroly kvality auditu,
 • připravovat podklady pro jednání sněmu a nejméně jednou za šest měsíců připravit  zprávu o své činnosti pro Komoru a Radu pro veřejný dohled na auditem,
 • volit a odvolávat ze svých členů předsedu a místopředsedy dozorčí komise,

Dozorčí komise se schází zpravidla jednou za měsíc. Jednání dozorčí komise svolává a řídí předseda nebo místopředseda dozorčí komise.

Členové

 • Ing. Lukáš Hendrych
 • Ing. Ladislav Kolda
 • Ing. Jiří Kuběn
 • Ing. Ivana Špačková 
 • Ing. Karel Tomáš
 • Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA