Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu - rok 2019

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

 

  1. Aplikace ocenění reálnou hodnotou u majetku investičního fondu, který vede účetnictví podle IFRS - stanovisko

  2. Věrný a poctivý obraz u účetních jednotek účtujících podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. - stanovisko

  3. Klasifikace investičních akcií vydaných akciovou společností s proměnlivým základním kapitálem nebo jejím podfondem podle IFRS a dle vyhlášky č. 501/2002 Sb. (ve znění platném od 1. 1. 2021) - stanovisko