Auditorské standardy 2015

Mezinárodní standardy přijaté KA ČR (vydání 2015)


Pozn.: 
Označení za číslem standardu znamená, že standard nebo aplikační doložka k tomuto standardu byly v roce 2015 revidovány. Standardy označené * byly pozměněny v důsledku těchto revizí.

Úvod

Předmluva Předmluva k mezinárodním standardům pro řízení kvality, audit, prověrky, ostatní ověřovací zakázky a související služby
Rámec Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky
Glosář Glosář pojmů 

Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQC)

ISQC 1 Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby

Mezinárodní standardy pro audit (ISA)

ISA 200 Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy
ISA 210 Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky
ISA 230 Dokumentace auditu
ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
ISA 250 Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
ISA 260 Předávání informací osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky
ISA 265 Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315

Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí

ISA 320 Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika
ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace
ISA 450 Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 500 Důkazní informace
ISA 501 Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
ISA 505 Externí konfirmace
ISA 510 První auditní zakázka - počáteční zůstatky
ISA 520 Analytické postupy
ISA 530 Výběr vzorků
ISA 540 Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
ISA 550 Spřízněné strany
ISA 560 Události po datu účetní závěrky
ISA 570 Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580 Písemná prohlášení
ISA 600 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny (včetně prací provedených auditory složek)
ISA 610 Využití práce interních auditorů   
ISA 620 Využití práce auditorova experta
ISA 700 Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce
ISA 700R Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 "Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce"
- účinná od 23. 11. 2015
ISA 700R

ISA 700 s aplikační doložkou - účinný od 23. 11. 2015

ISA 705 Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706 Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti a odstavce obsahující jiné skutečnosti ve zprávě nezávislého auditora
ISA 710 Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka
ISA 710 Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 710 "Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka"
ISA 710 ISA 710 s aplikační doložkou 
ISA 720R Povinnosti auditora týkající se ostatních informací (revidované znění) ve znění aplikační doložky KA ČR k ISA 720 (revidované znění)
- účinný pro audity účetních závěrek s datem vydání zprávy auditora 1. 1. 2016 nebo po tomto datu
ISA 800 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely
ISA 805 Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu
ISA 810 Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce

Mezinárodní standardy pro prověrky (ISRE)

ISRE 2400 Prověrky historických účetních závěrek 
ISRE 2410 Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky 

Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky (ISAE)

ISAE 3000R Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací  - účinný pro zprávy o ověření datované 15. 12. 2015 nebo později 

ISAE 3400 Prověrka předpokládaných finančních informací
ISAE 3402* Ověřovací zprávy o kontrolách v servisní organizaci
ISAE 3410* Zakázky spočívající v ověření výkazů emisí skleníkových plynů
ISAE 3420* Ověřovací zakázky na vypracování zprávy k sestavení pro forma finančních informací uvedených v prospektu

Mezinárodní standardy pro související služby (ISRS)

ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi
ISRS 4410 Zakázky spočívající v sestavení finančních informací

Mezinárodní auditní praktické materiály (IAPN)

IAPN 1000 Zvláštnosti při auditu finančních nástrojů
Další standardy přijaté KA ČR

AS č. 52

Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
- účinný od 24. 11. 2014 pro přezkoumání hospodaření zahájená po 1. 5. 2014 a později

AS č. 56

Auditorský standard č. 56 Ověřování zprávy o vztazích
- účinný od 24. 11. 2014