Aktualizace metodické pomůcky k AML

 

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2017, kterou se provádí zejména implementace směrnic Evropského parlamentu a rady souvisejících s tématikou zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byla provedena ve spolupráci s Výborem pro metodiku auditu Komory auditorů ČR aktualizace metodické pomůcky pro postup auditora při zamezování legalizace výnosů z trestné činnost a financování terorismu. Pro auditory, jako povinné osoby, z této novely vyplývá zejména nová povinnost zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele. Došlo také k úpravám v některých definicích a k úpravám u některých stávajících institutů, kterými jsou např. zjednodušená identifikace klienta, zprostředkovaná identifikace, kontrola klienta, povinnost uchovávání informací.

Funkce Finančního analytického útvaru MF ČR přešla s účinností od 1. ledna 2017 na právního následovníka, kterým je Finanční analytický úřad.

Postup oznamování podezřelého obchodu prostřednictvím Komory auditorů se pro auditory nezměnil.
Aktualizovaná verze metodické pomůcky je přístupná na webových stránkách Komory auditorů ČR v sekci Předpisy a metodika – Metodická podpora – Metodické pomůcky a další materiály – Metodické pomůcky.