Aktualizace metodické pomůcky k AML

Na základě požadavku § 21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), připravilo metodické oddělení ve spolupráci s Výborem pro regulaci a rozvoj profese aktualizovanou Metodickou pomůcku „Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“  podléhající odsouhlasení Finančním analytickým úřadem

V souvislosti s poslední poměrně rozsáhlou novelou AML zákona (zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů) a s ohledem na výklad některých ustanovení FAÚ přináší aktualizovaná verze Metodické pomůcky několik dalších povinností pro auditory jako povinné osoby.

Aktualizovaná verze metodické pomůcky a průvodní slovo k jejímu vydání jsou přístupné na webových stránkách Komory auditorů ČR v sekci Metodika - Metodické pomůcky - Audit účetní závěrky