Usnesení XVIII.sněmu Komory auditorů ČR

U S N E S E N Í
XVIII. náhradního sněmu Komory auditorů ČR
konaného dne 24. listopadu 2008 v Brně

XVIII. náhradní sněm Komory auditorů České republiky (dále jen „komora“) po projednání jednotlivých bodů programu podle schváleného programu jednání

a) schvaluje podle předložených návrhů

 • zprávu o činnosti Rady komory,
 • zprávu o činnosti Dozorčí komise komory,
 • zprávu o činnosti Kárné komise komory,
 • zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu roku 2007,
 • účetní závěrku komory za rok 2007,
 • převod zisku za rok 2007 na účet nerozděleného zisku minulých let,
 • Zkušební řád s účinností dnem schválení,
 • Informační řád s účinností dnem schválení,
 • priority činnosti komory na rok 2009,
 • rozpočet komory na rok 2009.

b) bere na vědomí

 • zprávu o ověření účetní závěrky roku 2007,
 • průběžné výsledky hospodaření v roce 2008,

c) ukládá Radě komory, Dozorčí a Kárné komisi komory

 • zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z pirorit činnosti komory na rok 2009.

Příloha k usnesení XVIII. sněmu auditorů:

 

PRIORITY ČINNOSTI KOMORY AUDITORŮ ČR V ROCE 2009

Priority činnosti jsou zaměřeny do oblastí: regulace auditu, řízení a kontrola kvality auditorské činnosti a komunikace s auditory a veřejností.

Rada:

 • V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit nové profesní předpisy ke schválení sněmem,
 • spolupracovat s Ministerstvem financí a radou pro veřejný dohled při výkladu a aplikaci nového zákona o auditorech do praxe a do vnitřních předpisů Komory,
 • pokračovat ve školení Mezinárodních auditorských standardů s cílem dosáhnout stavu, kdy všichni činní auditoři budou moci prokázat svoji odbornost v této oblasti,
 • nadále se podílet na činnosti FEE, IFAC, NÚR,
 • pokračovat ve spolupráci s institucemi, jejichž zaměření přímo či nepřímo souvisí s auditorskou profesí,
 • poskytovat metodickou podporu a umožnit vzdělávání auditorům v souvislosti s ověřováním účetních závěrek sestavených podle IFRS,
 • vhodným a racionálním způsobem informovat auditorskou obec o výsledcích činnosti Rady a jejích pomocných orgánů (odborných výborů),
 • spolupracovat s Dozorčí komisí a s Kárnou komisí při řešení problémů souvisejících s podporou kvality auditorské profese,
 • aktivně řídit finanční hospodaření Komory a spolupracovat s Úřadem KAČR na dosažení vyrovnaného rozpočtu.

Dozorčí komise:

 • Navázat spolupráci s nově ustavenou Radou pro veřejný dohled,
 • konzultovat s Radou pro veřejný dohled zaměření kontroly auditorských společností a auditorů,
 • v návaznosti na nový zákon o auditorech připravit nové profesní předpisy ke schválení sněmem v oblasti dohledu nad auditorskou činností,
 • pracovat na plnění požadavků IFAC  v oblasti kontroly kvality, především na základě Akčního plánu KAČR jako členské organizace IFAC,
 • spolupracovat s Radou KAČR a jejími odbornými výbory při hledání metodických návodů,
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o zjišťovaných nedostatcích při kontrolách,
 • ve spolupráci s Úřadem KAČR doplnit a stabilizovat personální situaci referátu dohledu.

Kárná komise:

 • V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit nové profesní předpisy ke schválení sněmem v oblasti činnosti kárné komise,
 • sledovat a využívat odborné materiály FEE ke své činnosti,
 • postihovat nedodržování požadavku na kontinuální profesní rozvoj auditorů,
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o případech porušení zákona a předpisů KAČR a k tomu udělených kárných opatřeních.