Usnesení XVII. sněmu Komory auditorů ČR

U S N E S E N Í

XVII. sněmu Komory auditorů ČR ze dne 19. listopadu 2007 v Praze

XVII. sněm Komory auditorů České republiky (dále jen "komora") po projednání jednotlivých bodů programu podle schváleného programu jednání:

a) schvaluje podle předložených návrhů

 • zprávu o činnosti Rady komory,
 • zprávu o činnosti Dozorčí komise komory,
 • zprávu o činnosti Kárné komise komory,
 • zprávu Volební komise,
 • zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu roku 2006,
 • účetní závěrku komory roku 2006,
 • převod zisku za rok 2006 na účet nerozděleného zisku minulých let,
 • novelu Statutu komory s účinností od 1. ledna 2008,
 • novelu Etického kodexu s účinností od 1. ledna 2008,
 • priority činnosti komory v roce 2008,
 • rozpočet komory na rok 2008.

b) bere na vědomí

 • zprávu revizorů účtů,
 • průběžné plnění rozpočtu komory v roce 2007,

c) zvolil orgány komory pro další funkční období

d) ukládá Radě komory, Dozorčí a Kárné komisi

 • zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z priorit činnosti komory v roce 2008,

e) ukládá Radě komory

 • zajistit pokračování e-learningových kurzů podle zásad uvedených ve zprávě o činnosti Rady komory.

Příloha k usnesení XVII. sněmu Komory auditorů ČR

PRIORITY ČINNOSTI KOMORY AUDITORŮ ČR V ROCE 2008

Priority činnosti jsou zaměřeny do oblastí: regulace auditu, řízení a kontrola kvality auditorské činnosti a komunikace s auditory a veřejností.

Rada:

 • V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit nové profesní předpisy ke schválení sněmem,
 • spolupracovat s MFČR na výkladu a aplikaci nového zákona o auditorech do praxe a do vnitřních předpisů komory,
 • pokračovat ve školení Mezinárodních auditorských standardů s cílem dosáhnout stavu, kdy všichni činní auditoři budou moci prokázat svoji odbornost v této oblasti,
 • nadále se podílet na činnosti FEE, IFAC, NÚR,
 • pokračovat ve spolupráci s institucemi, jejichž zaměření přímo či nepřímo souvisí  s auditorskou profesí,
 • poskytovat metodickou podporu a umožnit vzdělávání auditorům v souvislosti s ověřováním účetních závěrek sestavených podle IFRS,
 • vhodným a racionálním způsobem informovat auditorskou obec o výsledcích činnosti Rady a jejích pomocných orgánů (odborných výborů),
 • spolupracovat s Dozorčí komisí a Kárnou komisí při řešení problémů souvisejících s podporou kvality auditorské profese,
 • věnovat zvýšenou pozornost aplikaci zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Dozorčí komise:

 • V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit nové profesní předpisy ke schválení sněmem v oblasti dohledu nad auditorskou činností,
 • sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti,
 • pokračovat v přednostních kontrolách auditorských společností a auditorů, jež auditují emitenty veřejně obchodovaných cenných papírů, a připravit se na spolupráci v této oblasti s Radou pro veřejný dohled, jejíž zřízení je předpokládáno v souvislosti s přijetím nového zákona o auditorech,
 • spolupracovat s Radou a jejími odbornými výbory při hledání metodickýcz návodů,
 • informovat v obecné rovině auditorskou obec o zjišťovaných nedostatcích při kontrolách,
 • věnovat zvýšenou pozornost aplikaci zákona č. 284/2004 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Kárná komise:

 • V návaznosti na nový zákon o auditorech připravit nové profesní předpisy ke schválení sněmem v oblasti udělování kárných opatření, 
 • sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti,
 • postihovat nedodržování požadavku na kontinuální profesní rozvoj auditorů,
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o případech porušení zákona a předpisů KAČR a k tomu udělených kárných opatřeních,
 • zajišťovat průběžné informování veřejnosti v souladu se zákonem.