Usnesení XVI. sněmu Komory auditorů ČR

U S N E S E N Í
XVI. sněmu Komory auditorů ČR
konaného dne 27. listopadu 2006 v Praze

XVI. sněm Komory auditorů České republiky (dále jen „komora“) po projednání jednotlivých bodů programu podle schváleného programu jednání:

a) schvaluje podle předložených návrhů

 • zprávu o činnosti Rady komory,
 • zprávu o činnosti Dozorčí komise komory,
 • zprávu o činnosti Kárné komise komory,
 • zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu roku 2005,
 • účetní závěrku komory za rok 2005,
 • převod výsledku hospodaření za rok 2005 do nerozděleného zisku minulých let,
 • novelu Kárného řádu s účinností dnem vyhlášení,
 • novelu Dozorčího řádu s účinností od 1. ledna 2007,
 • novelu Statutu komory s účinností od 1. ledna 2007,
 • novelu Směrnice pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů (s výjimkou § 4), s účinností dnem vyhlášení,
 • novelu Příspěvkového řádu komory s účinností od 1. ledna 2007,
 • Etický kodex pro auditory s účinností od 1. ledna 2007,
 • Priority činnosti komory na rok 2007,
 • Rozpočet komory na rok 2007;

b) zrušuje stávající Etický kodex pro auditory k 31. 12. 2006;

c) bere na vědomí

 • zprávu o ověření účetní závěrky roku 2005,
 • průběžné výsledky hospodaření v roce 2006,
 • zprávu o průběhu přípravy e-learningu KAČR;

d) vyhlašuje volby do orgánů komory, volby budou provedeny na sněmu komory v listopadu 2007 a volební komise bude přijímat návrhy na kandidáty do 30. 4. 2007;

e) volí Volební komisi pro přípravu voleb do orgánů komory ve složení:

Ing. Miroslav Kodada, CSc. č. osv. 1111
Ing. Jarmila Novotná č. osv. 0993
Ing. Jarmila Císařová č. osv. 1203
Ing. Jiří Měchura č. osv. 1549
Ing. Miloš Havránek č. osv. 1211
Ing. Bohumil Klapka č. osv. 1540
Ing. Bohumír Holeček č. osv. 1177

f) ukládá Radě komory, Dozorčí a Kárné komisi komory

 • zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z Priorit činnosti komory na rok 2007;

g) Radě KAČR

 • pokračovat v pilotním projektu e-learningu a rozšířit jej o další téma.

 

Příloha k usnesení XVI. sněmu auditorů:

PRIORITY ČINNOSTI KOMORY AUDITORŮ ČR V ROCE 2007

Priority činnosti jsou zaměřeny do oblastí: regulace auditu, řízení a kontrola kvality auditorské činnosti a komunikace s auditory a veřejností.

Rada:

 • Spolupracovat a předkládat návrhy MFČR v rámci přípravy transpozice nové 8. směrnice EU o statutárním auditu do nového zákona o auditorech, popřípadě do jiných právních předpisů,
 • pokračovat ve školení Mezinárodních auditorských standardů s cílem dosáhnout stavu, kdy všichni činní auditoři budou moci prokázat svoji odbornost v této oblasti,
 • vytvořit pomůcku pro auditory k vytváření podmínek pro zajištění kvality auditorské profese (aplikace ISQC 1),
 • zapojit se do práce komisí ustanovených v souvislosti s Akčním plánem ČR v oblasti účetnictví a auditu
 • sledovat změny a požadavky mezinárodních organizací a orgánů státní správy na ohlašovací povinnost auditorů,
 • nadále se podílet na činnosti FEE, IFAC, NÚR,
 • pokračovat ve spolupráci s institucemi, jejichž zaměření přímo či nepřímo souvisí s auditorskou profesí,
 • poskytovat metodickou podporu a umožnit vzdělávání auditorům v souvislosti s ověřováním účetních závěrek sestavených podle IFRS,
 • vhodným a racionálním způsobem informovat auditorskou obec o výsledcích činnosti Rady a jejích pomocných orgánů (odborných výborů),
 • spolupracovat s Dozorčí komisí a s Kárnou komisí při řešení problémů souvisejících s podporou kvality auditorské profese.

Dozorčí komise:

 • Sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti,
 • zaměřit se na kontroly auditorských společností a auditorů, kteří auditují emitenty veřejně obchodovaných cenných papírů,
 • aktualizovat metodiku dohledu,
 • věnovat pozornost aplikaci zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • spolupracovat s Radou a jejími odbornými výbory při hledání metodických návodů,
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o zjišťovaných nedostatcích při kontrolách.

Kárná komise:

 • Sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti,
 • postihovat nedodržování požadavku na kontinuální profesní rozvoj auditorů,
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o případech porušení zákona a předpisů KA ČR a k tomu udělených kárných opatřeních,
 • zajišťovat průběžné informování veřejnosti v souladu se zákonem.