Usnesení XV. náhradního sněmu Komory auditorů ČR

U S N E S E N Í
XV. sněmu Komory auditorů ČR
konaného dne 28. listopadu 2005 v Brně

XV. náhradní sněm Komory auditorů České republiky (dále jen „komora“) po projednání jednotlivých bodů programu podle schváleného programu jednání

1. schvaluje podle předložených návrhů

 • zprávu o činnosti Rady komory,
 • zprávu o činnosti Dozorčí komise komory,
 • zprávu o činnosti Kárné komise komory,
 • zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu roku 2004,
 • účetní závěrku komory za rok 2004,
 • úhradu ztráty za rok 2004 z nerozděleného zisku minulých let,
 • novelu Statutu komory s účinností od 1. ledna 2006,
 • Směrnici pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů s účinností od 1. ledna 2006,
 • novelu Příspěvkového řádu komory s účinností od 1. ledna 2006, *)
 • Kárný řád komory s účinností od 1. ledna 2006,
 • Směrnici komory pro vyřizování podnětů s účinností od 1. ledna 2006,
 • Priority činnosti komory na rok 2006,

2. bere na vědomí

 • zprávu Revizorů účtů komory o kontrole hospodaření za rok 2004
 • průběžné výsledky hospodaření v roce 2005,

3. zmocňuje Radu komory

 • k vyhlášení prioritních vzdělávacích témat pro rok 2006 podle nové směrnice pro KPV před její účinností,
 • ke schválení vyrovnaného rozpočtu komory na rok 2006,

4. ukládá Radě komory, Dozorčí a kárné komisi komory

 • zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z Priorit činnosti komory na rok 2006,

5. ukládá Radě komory

 • zveřejnit rozpočet na rok 2006 v časopisu Auditor,
 • připravit v roce 2006 zkušební internetovou verzi části KPV,
 • pro sněm v roce 2006 připravit novelu směrnice pro KPV umožňující internetovou formu části KPV.

*) Ve znění předložené varianty č. 2

Příloha k usnesení XV. sněmu auditorů:

PRIORITY ČINNOSTI KOMORY AUDITORŮ ČR V ROCE 2006

Priority činnosti jsou zaměřeny do oblastí: regulace auditu, řízení a kontrola kvality auditorské činnosti a komunikace s auditory a veřejností.

Rada:

 • nadále sledovat vývoj novely 8. směrnice EU o statutárním auditu, zapojit se do jejího transponování do novely zákona o auditorech, popřípadě do jiných právních předpisů
 • pokračovat ve školení Mezinárodních auditorských standardů s cílem dosáhnout stavu, kdy všichni činní auditoři budou moci prokázat svoji odbornost v této oblasti
 • zapojit se do práce komisí ustanovených v souvislosti s Akčním plánem ČR v oblasti účetnictví a auditu
 • nadále se podílet na činnosti FEE, IFAC, NÚR
 • pokračovat ve spolupráci s institucemi, jejichž zaměření přímo či nepřímo souvisí s auditorskou profesí
 • poskytovat metodickou podporu a umožnit vzdělávání auditorům v souvislosti s ověřováním účetních závěrek sestavených podle IFRS
 • vhodným a racionálním způsobem informovat auditorskou obec o výsledcích činnosti Rady a jejích pomocných orgánů (odborných výborů)
 • spolupracovat s Dozorčí komisí a s Kárnou komisí v záležitostech, které před nás staví nový zákon č.500/2004 Sb., správní řád.

Dozorčí komise:

 • sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti
 • zaměřit se na kontroly auditorských společností a auditorů, kteří auditují emitenty veřejně obchodovaných cenných papírů
 • aktualizovat metodiku dohledu
 • věnovat pozornost aplikaci zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • spolupracovat s Radou a jejími odbornými výbory při hledání metodických návodů
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o zjišťovaných nedostatcích při kontrolách

Kárná komise:

 • sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti
 • postihovat nedodržování požadavku na kontinuální profesní rozvoj auditorů
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o případech porušení zákona a předpisů KAČR a k tomu udělených kárných opatřeních
 • zajišťovat průběžné informování veřejnosti v souladu se zákonem.