Usnesení XIV. sněmu Komory auditorů ČR

U S N E S E N Í

XIV. sněmu Komory auditorů ČR ze dne 29. listopadu 2004 v Praze

XIV. sněm Komory auditorů České republiky (dále jen "komora") po projednání jednotlivých bodů programu podle schváleného programu jednání:

a) schvaluje podle předložených návrhů

 • zprávu o činnosti Rady komory,
 • zprávu o činnosti Dozorčí komise komory,
 • zprávu o činnosti Kárné komise komory,
 • zprávu o činnosti Volební komise,
 • zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2003,
 • účetní závěrku komory za rok 2003,
 • úhradu ztráty za rok 2003 z nerozděleného zisku minulých let,
 • novelu Etického kodexu s účinností od 1. 1. 2005,
 • Dozorčí řád s účinností od 1. 1. 2005,
 • novelu Kárného řádu s účinností od 1. 1. 2005,
 • priority činnosti komory v roce 2005,

b) bere na vědomí

 • zprávu revizorů účtů komory o kontrole hospodaření za rok 2003,
 • průběžné výsledky hospodaření v roce 2004,

c) zvolil orgány komory pro další funkční období

d) ukládá Radě komory, Dozorčí a Kárné komisi

 • zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z priorit činnosti komory v roce 2005,

e) ukládá Radě komory

 • zpracovat vyrovnaný rozpočet na rok 2005 a zveřejnit jej v časopisu Auditor,

f) zmocňuje Radu komory

 • ke schválení rozpočtu na rok 2005.

Příloha k usnesení XIV. sněmu auditorů:

PRIORITY ČINNOSTI KOMORY AUDITORŮ ČR V ROCE 2005

Priority činnosti jsou zaměřeny do oblasti (a) řízení a kontrola kvality auditorské činnosti, (b) regulace auditu a (c) komunikace s auditory a veřejností.

Činnost Rady se zaměří na všechny tři uvedené oblasti, zatímco těžiště práce obou komisí zůstává v části (a) a (c).

Rada:

 • sledovat vývoj novely 8. směrnice EU o statutárním auditu a aktivně se zapojit do procesu její tvorby a jejího transponování do novely zákona o auditorech, případně do dalších právních předpisů, včetně ustavení orgánu pro veřejný dohled nad zajišťováním kvality auditu,
 • zajistit školení a praktickou aplikaci Mezinárodních standardů auditu a Etického kodexu, případně dalších vnitřních předpisů KAČR,
 • poskytovat podporu a vzdělávání auditorům při auditu účetních závěrek sestavených podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS,
 • podporovat opatření a přístupy vedoucí k obnovení důvěry v účetní výkaznictví a nezávislost a kvalitu auditorské činnosti, včetně vhodné mediální prezentace profese,
 • sledovat a aktivně se podílet na přípravě všech nových právních předpisů v oblasti auditorské činnosti,
 • nadále se podílet na činnosti FEE, včetně dialogu mezi FEE a Evropskou komisí, zapojit se do činnosti Poradního výboru Evropské komise pro audit,
 • dokončit analýzu souladu činností KAČR s pravidly pro členské organizace IFAC (SMO 1-7) a v případě potřeby přijmout opatření k zajištění souladu,
 • pokračovat ve spolupráci s Národní účetní radou a jejími členskými organizacemi, zejména v oblasti modernizace a aplikace účetních předpisů a harmonizace odborného vzdělávání,
 • spolupracovat s Dozorčí komisí při hledání metodických návodů.

Dozorčí komise:

 • dokončit analýzu souladu činností KAČR s pravidly pro členské organizace IFAC pro zajišťování kvality auditu a v případě potřeby přijmout opatření k zajištění souladu, 
 • sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti,
 • zajistit periodické kontroly auditorských společností a auditorů, kteří auditují emitenty veřejně obchodovatelných cenných papírů,
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o zjišťovaných nedostatcích při kontrolách,
 • věnovat pozornost aplikaci zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • spolupracovat s Radou a jejími odbornými výbory při hledání metodických návodů.

Kárná komise:

 • dokončit analýzu souladu činností KAČR s pravidly pro členské organizace IFAC pro zajišťování kvality auditu a v případě potřeby přijmout opatření k zajištění souladu, 
 • sledovat a využívat odborné materiály FEE k zajišťování kvality auditorské činnosti,
 • postihovat nedodržování požadavku na kontinuální profesní rozvoj auditorů,
 • informovat v obecné formě auditorskou obec o případech porušení zákona a předpisů KAČR a k tomu udělených kárných opatřeních,
 • zajišťovat průběžné informování veřejnosti v souladu se zákonem.