Usnesení XIII. sněmu Komory auditorů ČR

U S N E S E N Í
XIII. sněmu Komory auditorů ČR
konaného dne 28. listopadu 2003 v Praze

XIII. sněm Komory auditorů České republiky (dále jen "komora") po projednání jednotlivých bodů programu podle schváleného programu jednání:

a) schvaluje podle předložených návrhů

 • zprávu o činnosti Rady komory,
 • zprávu o činnosti Dozorčí komise komory,
 • zprávu o činnosti Kárné komise komory,
 • zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2002,
 • účetní závěrku komory za rok 2002,
 • převod zisku za rok 2002 na účet nerozděleného zisku minulých let,
 • Etický kodex s účinností od 1.1.2004,
 • změnu Statutu komory s účinností ode dne vyhlášení,
 • priority činnosti komory v roce 2004,
 • rozpočet na rok 2004.

b) zrušuje

 • stávající Etický kodex dnem 31.12.2003

c) vyhlašuje

 • volby orgánů komory, které se uskuteční na sněmu komory v listopadu 2004

d) stanoví

 • termín, do kterého bude volební komise přijímat návrhy na kandidáty pro volby orgánů komory na den 30.4.2004

e) volí

 • volební komisi ve složení Jarmila Císařová, Miroslav Linha, Miroslav Kodada, Emil Bušek, Jiří Komárek, Jiří Měchura a Jan Jindřich.

f) bere na vědomí

 • zprávu revizorů účtů komory o kontrole výsledku hospodaření za rok 2002,
 • průběžné výsledky hospodaření v roce 2003

g) ukládá Radě komory, Dozorčí a Kárné komisi

 • zajistit jednotlivé úkoly vyplývající z priorit činnosti komory v roce 2004
 • rozšířit okruh informací zveřejňovaných v časopise Auditor o výsledcích dohledu, kárného řízení a odvolacího řízení

h) zmocňuje Radu komory

upřesnit a případně doplnit "Definice" uvedené v samostatné části Etického kodexu a vyhlásit je obdobně jako auditorské směrnice po projednání v ostatních volených orgánech komory.

 

Příloha k usnesení XIII. sněmu auditorů:

PRIORITY ČINNOSTI KOMORY AUDITORŮ ČR V ROCE 2004

Hlavní oblasti, do nichž hodlá Komora auditorů zaměřit svou pozornost:

A Sledování kvality auditorské činnosti

 • V souladu s návrhem minimálních podmínek pro vytvoření veřejného orgánu pro dohled nad kvalitou auditu ze strany Evropské unie spolupracovat s Ministerstvem financí při vytvoření Komise pro sledování kvality auditu a odvolací řízení, která by monitorovala činnost dozorčí a kárné komise. Usilovat o rovnoměrné zastoupení auditorů, regulátorů a uživatelů výročních zpráv. Zvážit sloučení s orgánem pro dohled nad kvalitou finančního výkaznictví ("Review panel").
 • V návaznosti na novelu zákona o auditorech definovat úroveň a periodicitu dozorčí činnosti a nároky vůči auditorským firmám, které auditují emitenty registrovaných cenných papírů a finanční instituce, a připravit nový řád pro dozorčí činnost.
 • Usilovat o zvyšování prestiže auditorské profese a důvěry veřejnosti. Vypracovat strategii pro naplnění tohoto úkolu při respektování mezinárodního vývoje a konkrétní situace v České republice.
 • Poskytovat metodickou a informační podporu auditorům s cílem zajistit plnou informovanost o všech změnách.

B Regulace auditu

 • Spolupráce při dokončení a podpora úkolů vyplývajících z vládního dokumentu "opatření ke zlepšení kvality a posílení důvěryhodnosti účetnictví a účetního výkaznictví".¨
 • Spolupráce při novelizacích zákonů zajišťujících vyšší zapojení dozorčích rad a výborů pro audit do jmenování, komunikace a odvolání auditorů.
 • Podpora aplikace Kodexu správy a řízení společností v českých obchodních společnostech.
 • Zajištění kvalitního překladu a nahrazení českých auditorských směrnic Mezinárodními standardy auditu.
 • Praktická implementace a propagace Etického kodexu respektujícího požadavky IFAC do české auditorské praxe.

C Spolupráce s českými institucemi a mezinárodními organizacemi

 • Pokračovat ve spolupráci s regulačními orgány, zejména s MF, KCP a ČNB při procesu zlepšování účetního výkaznictví.
 • V návaznosti na novelu zákona o účetnictví se podílet na aplikaci Mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS do české účetní praxe a souvisejícího vzdělávání auditorů, účetních, regulátorů a uživatelů.
 • Rozvíjet spolupráci s Národní účetní radou a jejími členskými organizacemi, zejména v oblasti modernizace účetní legislativy a harmonizace vzdělávací oblasti.
 • Nadále se podílet na činnosti FEE, zapojit se do činnosti Poradního výboru Evropské komise pro audit a do diskusí o metodách zajištění kvality auditu.
 • Pokračovat v aktivní spolupráci s Mezinárodní federací účetních IFAC, zejména při přípravě novelizace Etického kodexu a zavádění Mezinárodních vzdělávacích standardů.