Úplné znění

Dovolujeme si upozornit, že úplné znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je pouze pracovním materiálem pro potřeby auditorů či auditorských společností. Jediné závazné znění je to, které je zveřejněno ve Sbírce zákonů.

Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla s využitím tohoto materiálu.

Materiál je pořízen se souhlasem obchodní společnosti Wolters Kluwer, a.s. jako výstup ze systému ASPI.