Shrnutí účinnosti různých požadavků na vydávání nových zpráv auditora

S ohledem na účinnost různých ustanovení upravujících znění zprávy auditora je potřeba rozlišovat následující kategorie auditů:

a) audity kotovaných společností (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou subjektem veřejného zájmu, tj. bez ohledu na to, na kterém typu veřejného trhu jsou cenné papíry těchto emitentů přijaty k obchodování)
b) audity subjektů veřejného zájmu (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou kotovanou společností)
c) ostatní audity (bez ohledu na to, zda se jedná o povinné nebo nepovinné audity)

Veškeré audity
Pro veškeré audity (bez ohledu na výše uvedené členění) platí, že je nutné rozlišovat, za jaké období byla sestavena ověřovaná účetní závěrka. Pokud účetní období skončilo 14. 12. 2016 nebo dříve, zpráva auditora se vyhotovuje dle dosavadních standardů pro audit, a to bez ohledu na to, kdy auditor tuto zprávu vydá. Pokud účetní období končí 15. 12. 2016 a později (tj. typicky např. 31. 12. 2016), auditor již bude vyhotovovat nový formát zprávy. Opět platí, že datum vydání zprávy auditora je nepodstatné.

Pro zprávy auditora o ověření účetní závěrky sestavené za účetní období končící k 15. 12. 2016 a později, které nejsou kotovanou společností ani subjektem veřejného zájmu, platí to, že se (1) změní pořadí informací uvedených ve zprávě auditora, (2) rozšíří se informace o povinnostech auditora a vedení klienta, (3) pozmění se vyjadřování se k významné nejistotě (pokud to bude relevantní) a (4) dojde ke změně v textaci vyjádření se k výroční zprávě.

Vzory zpráv auditora pro tyto případy naleznete na webu Komory auditorů, v sekci Předpisy a metodika/metodická podpora. Tyto vzory kombinují vzory č. 5 a 6 uvedené v nové aplikační doložce k ISA 700, vzory uvedené v nové aplikační doložce k ISA 720 a původní (globální, do českého prostředí nelokalizované) vzory uvedené v nových ISA 570, ISA 705 a ISA 706.

Kotované společnosti
Jedná-li se o audit kotované společnosti, pro ověřování účetních závěrek za výše uvedené období navíc platí, že zpráva auditora musí obsahovat tzv. hlavní záležitosti auditu. Jejich definice a způsob, jakým o nich auditor ve své zprávě informuje, jsou upraveny novým standardem ISA 701.

Subjekty veřejného zájmu
V případě auditů subjektů veřejného zájmu se k výše uvedenému přidávají další důležitá data a požadavky. Pokud se jedná o ověření účetní závěrky, která byla sestavena za účetní období, které počalo 16. 6. 2016 a dříve, pro zprávu auditora platí vše, co bylo uvedeno výše a nic navíc. Takovým případem bude i nejběžnější situace ověření účetních závěrek sestavených za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Datum vydání zprávy auditora opět nehraje žádnou roli.

Pokud účetní období subjektů veřejného zájmu počalo 17. 6. 2016 a později, platí pro zprávu auditora o ověření účetní závěrky za uvedené účetní období, že je ji nutné rozšířit o (1) popis hlavních záležitostí auditu a (2) zvláštní sekci obsahující informace vyžadované zvláštními právními předpisy (viz vzory na webu Komory auditorů, které vycházejí ze vzorů č. 7 a 8 v nové aplikační doložce k ISA 700 a dalších standardů uvedených výše). Pokud je účetním obdobím subjektu veřejného zájmu kalendářní rok, tyto informace budou poprvé uváděny ve zprávách auditora o ověření účetní závěrky sestavené za kalendářní rok 2017, tj. ve zprávě auditora vyhotovované až v roce 2018 (přičemž opět platí, že datum vyhotovení zprávy auditora je irelevantní).

Pokud nicméně tento subjekt veřejného zájmu je současně kotovanou společností, v souladu s výše uvedeným auditor bude muset ve své zprávě auditora uvést hlavní záležitosti auditu již ve zprávě o ověření účetní závěrky sestavené za kalendářní rok 2016.