Předpisy vydávané IAASB 2009 - platné a účinné

Platnost a účinnost Mezinárodních auditorských standardů 2009

Předmluva k mezinárodním standardům

Předmluva k mezinárodním standardům pro řízení kvality, audit, prověrky, ostatní ověřovací zakázky a související služby
anglický originál český překlad

Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQC)

ISQC 1 Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby
anglický originál český překlad

Rámec

Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky
anglický originál český překlad

Mezinárodní auditorské standardy (ISA)

všechny anglické originály ke stažení zde (zip. 3,1 MB)
všechny české překlady ke stažení zde (zip. 4,95 MB)
ISA 200 Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy
anglický originál
český překlad
ISA 210 Sjednávání podmínek auditních zakázek
anglický originál
český překlad
ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky
anglický originál
český překlad
ISA 230 Dokumentace auditu
anglický originál
český překlad
ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
anglický originál
český překlad
ISA 250 Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
anglický originál
český překlad
ISA 260 Předávání informací osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky
anglický originál
český překlad
ISA 265 Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení
anglický originál
český překlad
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
anglický originál
český překlad
ISA 315 Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
anglický originál
český překlad
ISA 320 Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
anglický originál
český překlad
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika
anglický originál
český překlad
ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace
anglický originál
český překlad
ISA 450 Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
anglický originál
český překlad
ISA 500 Důkazní informace
anglický originál
český překlad
ISA 501 Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
anglický originál
český překlad
ISA 505 Externí konfirmace
anglický originál
český překlad
ISA 510 První auditní zakázka - počáteční zůstatky
anglický originál
český překlad
ISA 520 Analytické postupy
anglický originál
český překlad
ISA 530 Výběr vzorků
anglický originál
český překlad
ISA 540 Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
anglický originál
český překlad
ISA 550 Spřízněné strany
anglický originál
český překlad
ISA 560 Události po datu účetní závěrky
anglický originál
český překlad
ISA 570 Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
anglický originál
český překlad
ISA 580 Písemná prohlášení
anglický originál
český překlad
ISA 600 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny (včetně prací provedených auditory složek)
anglický originál
český překlad
ISA 610 Využití práce interních auditorů
anglický originál
český překlad
ISA 620 Využití práce auditorova experta
anglický originál
český překlad
ISA 700 Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce
anglický originál
český překlad
Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 "Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce" účinnost od 22. 11. 2010
ISA 700 s aplikační doložkou
ISA 705 Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
anglický originál
český překlad
ISA 706 Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti a odstavce obsahující jiné skutečnosti ve zprávě nezávislého auditora
anglický originál
český překlad
ISA 710 Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka
anglický originál
český překlad
Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 710 "Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka" účinnost od 22. 11. 2010
ISA 710 s aplikační doložkou
ISA 720 Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku
anglický originál
český překlad
Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 "Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku" účinnost od 22. 11. 2010
ISA 720 s aplikační doložkou
ISA 800 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely
anglický originál
český překlad (překlad tohoto standardu neprochází schvalovacím procesem EK)
ISA 805 Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu
anglický originál
český překlad (překlad tohoto standardu neprochází schvalovacím procesem EK)
ISA 810 Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce
anglický originál
český překlad (překlad tohoto standardu neprochází schvalovacím procesem EK)

Mezinárodní auditorské pokyny pro praxi (IAPS)

IAPS 1000 Mezibankovní konfirmace
IAPS 1004 Vzájemné vztahy mezi bankovním dohledem a externími auditory
IAPS 1006 Audit účetní závěrky bank
IAPS 1010 Posuzování záležitostí ve vztahu k životnímu prostředí při auditu účetní závěrky
IAPS 1012 Audit finančních derivátů
IAPS 1013 Vliv elektronického obchodování na účetní závěrku

Mezinárodní standardy pro prověrky (ISRE)

ISRE 2400 Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky

 

novela Aplikační doložky k ISRE 2400 CZ "Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami"_
účinnost od 23.11.2009 do 21. 11. 2010, kdy byla nahrazena
AS č. 56 Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
ISRE 2400 s aplikační doložkou
ISRE 2410 Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky

Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky (ISAE)

ISAE 3000 Ověřovací zakázky jiné než audit nebo prověrky historických finančních informací
ISAE 3400 Prověrka předpokládaných finančních informací

Mezinárodní standardy pro související služby (ISRS)

ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi
ISRS 4410 Zakázky sestavení účetní závěrky

Glosář pojmů

Glosář pojmů_Clarity Project (únor 2009)
anglický originál český překlad