Evropské předpisy

NAŘÍZENÍ

 • NAŘÍZENÍ EP a RADY EU č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/EHS
  Vyhlášeno ve Věstníku EU dne 27. 5. 2014
  anglická verze;  česká verze

SMĚRNICE

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/43/ES ze dne 17. května 2006
  o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349 EHS a o zrušení směrnice RADY 84/253/EHS
  Česká verze (390 kB)
  Anglická verze (213 kB)

  Konsolidované znění (informativní, neautorizované) k 16. 6. 2014
  Česká verze (477 kB)
  Anglická verze (392 kB)

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/30/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
  Česká verze
  (60 kB)
  Anglická verze (48 kB)

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
  Česká verze (510 kB)
  Anglická verze (710 kB)

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660 EHS a 83/349/EHS
  Česká verze (1387 kB)
  Anglická verze (1588 kB)

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami
  Česká verze (364 kB)
  Anglická verze (360 kB)

 • SMĚRNICE RADY 2014/102/EU ze dne 7. listopadu 2014 o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků v důsledku přistoupení Chorvatské republiky.
  Česká verze (311 kB)
  Anglická verze (313 kB)