Dotazy a odpovědi k zákonu o auditorech (účinnému do 30. září 2016)

Komora auditorů České republiky již odpověděla v souvislosti s přijetím zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na celou řadu dotazů. Vzhledem k tomu, že některé dotazy jsou kladeny opakovaně a předpokládá se, že tomu tak bude i v budoucnosti, bylo rozhodnuto o publikování dotazů a odpovědí. Níže naleznete jejich přehled.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

 

 1. Nejčastěji kladený dotaz v souvislosti s poskytováním auditorských služeb

  Může auditor poskytovat tyto služby jak jménem svým, tak i jménem auditorské společnosti anebo jiného auditora?

 2. Nejčastěji kladený dotaz v souvislosti s poskytováním služeb daňového poradenství

  Může auditor klientům rovněž zpracovávat daňové přiznání a zastupovat je před FÚ?

 3. Aplikace zákona č. 93/2009 Sb. na subjekty veřejného zájmu

 4. Pokud nebude zřízen výbor pro audit, musí být členem dozorčí rady jeden člen nezávislý na auditované účetní jednotce? Jaké jsou sankce za nezřízení výboru pro audit?

 5. Může být auditor jmenován nejvyšším orgánem na více účetních období?

 6. V jakém okamžiku je audit zahájen? Je v případě ověření konsolidované účetní závěrky nutné provést audit nebo prověrku neauditovaných dceřiných společností?

 7. Musí zvolit auditora pro přezkum hospodaření nejvyšší orgán účetní jednotky?

 8. Do kdy musí společnosti zřídit Výbor pro audit?

 9. V případě, že akciová společnost měla valnou hromadu na začátku dubna 2009 tj. před účinností nového ZoA a neměla uzavřenou smlouvu na audit za účetní rok 2009, před účinností zákona, musí svolat valnou hromadu, aby byl zvolen auditor?

 10. Má být na auditorské zprávě vydané po účinnosti nového zákona o auditorech číslo tohoto nového zákona přesto, že smlouva byla ještě uzavřena podle zákona předchozího?

 11. Za jaké účetní období musí auditor poprvé zveřejnit zprávu o průhlednosti v případě, že provádí ověření účetní závěrky subjektu veřejného zájmu a jeho účetním obdobím je hospodářský rok vždy od února do ledna následujícího roku?

 12. Od jakého okamžiku se bude počítat lhůta pro povinnou rotaci partnera subjektu veřejného zájmu?

 13. Nově je dána povinnost strany, která vypovídá smlouvu o provedení auditu toto hlásit Radě pro veřejný dohled nad auditem. Jaký to má vliv na ukončení smlouvy, bude Rada zasílat odpověď na toto oznámení a může účetní jednotka jednostranně ukončit smlouvu, pokud auditor provádí povinný audit v souladu s právními předpisy viz § 17 odst. 2 zákona o auditorech?

 14. Před účinností nového zákona jsme byli zvyklí písemně zpracovávat tzv. management letter pro vedení účetní jednotky. Dle nového zákona však auditora jmenuje nejvyšší orgán účetní jednotky. Má tato skutečnost vliv na adresování této "doplňkové zprávy" ne vedení společnosti, ale nejvyššímu orgánu?

 15. Auditorská společnost uzavřela před několika lety s klientem smlouvu o poskytování auditorských služeb spočívajících v ověřování účetních závěrek. Smlouva je na dobu neurčitou. Účetním obdobím klienta je hospodářský rok končící 31. března, audit účetní závěrky k 31.3. 2009 byl ukončen. Lze tuto smlouvu jednostranně vypovědět bez uvedení důvodu či z jiných důvodů (např. cenových) než uvádí § 17 odst. 2 zákona? Lze ustanovení § 17 odst. 2 aplikovat i na smluvní vztahy vzniklé před účinností zákona?

 16. Vztahuje se požadavek na výběr auditora valnou hromadou společnosti již pro audit za rok 2009? Pokud ano, do kdy má čekat dozorčí rada na „nevýběr“ valnou hromadou společnosti, aby sama tento výběr provedla?

 17. Může být auditor společníkem popř. i jednatelem ve společnosti s předmětem podnikání v oboru reklamy?

 18. Auditovanou společností je společnost v konkursu a správce konkursní podstaty by si nás objednal jako statutární auditory. Jakým způsobem řešit tuto situaci - kdo je v tomto případě povinen a jakým úkonem provést toto určení auditora?

 19. Může auditor skupiny s odvoláním na § 19 zákona o auditorech požadovat po auditorovi společnosti ze skupiny předání veškeré jeho dokumentace (tedy kompletního spisu auditora) v elektronické podobě, anebo se jedná již o příliš extenzivní výklad zákona?

 20. Dotaz ohledně požadavku na zveřejnění zprávy o průhlednosti

 21. Jak postupovat v případě, kdy auditujeme konsolidovanou účetní závěrku jako auditor skupiny a máme nově podle §19 zákona o auditorech povinnost prověřit i provedení auditu u ostatních auditorů firem ve skupině. Máme nějaké nástroje, jak je přimět ke komunikaci a předložení kompletního spisu auditora, abychom mohli provést prověření dle zákona?

 22. Jaké sankci a z čí strany se auditor může vystavit v případě, že při auditu zjistí skutečnosti, o kterých se lze důvodně domnívat, že naplňují skutkovou podstatu hospodářského trestného činu a on informuje o těchto skutečnostech orgány činné v trestním řízení.

 23. Je nutné za rok 2009 povinně zveřejnit zprávu o průhlednosti ve smyslu § 43 ZoA? Ze smlouvy vyplývá, že vše bude časově probíhat dle vzájemné dohody mezi auditorem a firmou, nelze z ní vyčíst, že audit byl zahájen v r. 2010.

 24. Dotazy k tzv. nepovinnému auditu - mj. k povinnosti vést spis a k placení pohyblivého příspěvku KA ČR

 25. Existuje nějaká informační povinnost auditora směrem k Radě pro veřejný dohled nad auditem nebo KA ČR o uzavření smlouvy o auditu se subjektem veřejného zájmu?

 26. V případě, že valná hromada určí jméno auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 a s tímto nově určeným auditorem uzavře smluvní vztah, je nutné oznámit změnu v určení auditora Radě pro veřejný dohled nad auditem?

 27. Povinnost rotace klíčového auditorského partnera u povinně auditovaného subjektu vs. subjekt veřejného zájmu

 28. Podmínky pro zrušení výboru pro audit

 29. Je přezkum hospodaření obcí auditem či ověřovací zakázkou?

 30. Složení výboru pro audit

 31. Ukončení smluvního vztahu s auditorem

 32. Provedení auditu auditorem, kterého neurčil nejvyšší orgán společnosti