Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu - rok 2010

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

  1. Jak postupovat u kapitálových společností, které provozují soukromé školy a jsou jim poskytnuty zvýšené dotace? Postačí ověřit, že dosažený hospodářský výsledek po zdanění nebyl použit k vyplacení podílů na hospodářském výsledku příp. dividend? (11.1.2010)

  2. Povinnost auditu účetní závěrky při změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, změna právní formy byla zapsána v OR dne 31.12.2009. (25.01.2010)

  3. Povinnost auditu u akciové společnosti po fúzi splynutím (9.2.2010)

  4. Je organizační složka zahraniční osoby povinna vyhotovit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávou? (9.02.2010) 

  5. Audit po organizační složce - odštěpném závodě v ČR požaduje auditor polské společnosti v Polsku. Jedná se o audit pro zvláštní účely dle ISA 800 nebo o statutární audit? (11.3.2010) 

  6. Předávání informací auditorovi skupiny (25.1.2010)

  7. Časové rozlišení výnosů u dlouhodobé zakázky s dílčími plněními (16.3.2010)

  8. Stanovisko Národní účetní rady ke klasifikaci povinného příspěvku auditora jako nepeněžního plnění ve prospěch zaměstnaných statutárních auditorů a/nebo asistentů auditora (10.5.2010)