Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu - rok 2009

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

  1. Výrok auditora při chybně vykázaných srovnávacích údajích v účetní závěrce (18.05.2009) 

  2. Postup v případě odmítnutí převzetí zprávy auditora klientem (18.05.2009)

  3. Při uzavírání auditu účetní závěrky zjistí auditor, že dosud nebyla uložena do sbírky listin výroční zpráva včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích za předcházející účetní období. (29.06.2009)

  4. Pobídky v nájemních vztazích (3.11.2009) 

  5. Je povinný audit u pohledávky, která se má započíst se závazkem společníka z upsaného základního kapitálu? (13.10.2009)

  6. Výpočet přepočteného stavu zaměstnanců pro určení povinnosti auditu roční účetní závěrky (15.12.2009)