Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu - rok 2011

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

 1. Upřesnění účinnosti auditorských předpisů

 2. Postup auditora při zjištění hospodářského trestného činu

 3. Povinnost ověřování účetní závěrky v konkurzu auditorem

 4. Kdo může dělat ověřování dotací EU?

 5. Postup auditora při zjištění chyby v účetní závěrce auditované společnosti

 6. Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce v případě, že účetní závěrka za srovnatelné účetní období nebyla auditorem ověřena

 7. Požadavky na auditorskou zprávu u externího auditu dle Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK

 8. Nezveřejnění výroční zprávy či zveřejnění výroční zprávy, tkerá obsahuje nesprávné údaje

 9. Dopad nezveřejnění výroční zprávy společnosti za předchozí rok do auditu letošního roku

 10. Datování zprávy auditora, prohlášení vedení a projednání zprávy auditora

 11. Druh smlouvy nutný uzavřít s kapitálovou společností provádějící přeměnu (změna právní formy ze s.r.o. na a.s.)

 12. Aplikace ISQC 1

 13. Zasílání konfirmačních žádostí

 14. Ocenění finanční investice v auditované účetní závěrce

 15. Přezkoumání hospodaření - reakce auditora na zjištěné nesrovnalosti způsobené nejednoznačností účetních postupů

 16. Povinnost auditu u příspvěvkových organizací zřízených městem