Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 po novele zákona o přezkoumávání hospodaření

Dne 21. února 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání“). Novela zákona o přezkoumávání se týká rozšíření předmětu přezkoumání hospodaření uvedeného v ustanovení § 2 odst. 2 o povinnost ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost. Závěr z ověření tohoto nově doplněného předmětu přezkoumání hospodaření musí být podle novely § 10 odst. 4 zákona o přezkoumávání součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve formě výroku o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě musí být ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedeno, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.
Vzhledem ke skutečnosti, že novela zákona o přezkoumávání hospodaření neobsahuje přechodná ustanovení, která by stanovila první účetní období, od něhož by měl být předmět přezkoumání hospodaření rozšířen, vzniká zde potřeba výkladu, zda by měla tato novela dopadat na všechna přezkoumání prováděná a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyhotovené po datu její účinnosti, tj. již za rok 2016.
Při výkladu nestačí nahlédnout do zákona o přezkoumávání, ale je třeba primárně vyjít z ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen „zákon“), který zákon o přezkoumávání novelizuje. Ustanovením § 17 zákona jsou územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti vázány od data jeho účinnosti, tj. od 21. února 2017.  Z toho vyplývá jejich povinnost hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí poprvé za rok 2017, neboť dřívější aplikace tohoto zákona by byla v rozporu obecným právním principem zákazu retroaktivity.
Domníváme se proto, že požadavek na doplnění předmětu přezkoumání hospodaření od ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle zákona a požadavek na doplnění zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona o přezkoumávání bude doplněn poprvé za období roku 2017. 
Změny vyplývající z uvedené novely zákona o přezkoumávání byly diskutovány v rámci Výboru pro veřejný sektor, Výboru pro metodiku auditu KA ČR a došlo i k projednání výkladového hlediska s Ministerstvem financí ČR. Závěrem je, že není potřeba provádět obsahové změny v příkladech smlouvy o přezkoumání hospodaření a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Jedinou výjimkou je změna v odkazech na právní předpisy, které jsou v uvedených příkladech. Příklady smlouvy o přezkoumání hospodaření a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, které jsou uvedeny přímo v auditorském standardu KA ČR č. 52 „Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků“, obsahují již neaktuální odkazy na aplikované právní předpisy. Aktuální znění příkladu smlouvy o přezkoumání hospodaření a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro rok 2016 najdete na webu KA ČR v části Předpisy a metodiky – Metodická podpora – Metodické pomůcky a další materiály – Veřejný sektor.
Dovolujeme si však upozornit, že se jedná o jeden z možných výkladů, závazný výklad přísluší v České republice pouze soudu. V případě, že se auditor rozhodne ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku tuto informaci za rok 2016 uvést, použije pro definici příjmů a dluhů ustanovení § 17 odst. 4 a 5 zákona, detailněji pak lze použít důvodovou zprávu k tomuto zákonu. Jako doplňující materiál lze využít i Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2017 v části „I. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti“, které byly vydány 15. února 2017 a byly také zveřejněny v e-příloze časopisu Auditor č. 2/2017. Vzhledem ke skutečnosti, že zákonem požadovaná informace o poměru dluhů a k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtová období obsahuje pouze některé vybrané a zákonem definované dluhy, mohlo by u uživatele zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření při obecném vnímání pojmu dluh dojít k nesprávnému závěru o celkové výši dluhu územního celku. V případě uvedení této informace ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona o přezkoumávání doporučujeme zprávu doplnit o popis jednotlivých položek dluhů a příjmů zahrnutých do výpočtu.