Započtení účasti na vzdělávacích akcích do kontinuálního profesního vzdělávání auditorů (KPV) u jiných odborných institucí (agentur)

Vnitřní předpis Komory pro KPV (dále jen „Směrnice pro KPV“) platný od roku 2017 zavedl nově podmínku pro započtení vzdělávání do KPV u jiných odborných institucí.

V případě, že chce auditor svoji účast na vzdělávací akci pořádané jinou odbornou institucí (dále jen „agentura“) započítat do KPV, musí být tato agentura odsouhlasena výkonným výborem KA ČR (dále jen „výkonným výborem“) - § 2 odst. 4 písm. b) a f) Směrnice pro KPV.

Odsouhlasení ve smyslu výše uvedeného ustanovení Směrnice pro KPV je s jednotlivými agenturami realizováno formou oboustranného podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů (dále jen „memorandum“).

Plnění této podmínky bude posuzováno poprvé při kontrole přehledů účasti na KPV auditorů za rok 2018 (tedy na začátku roku 2019).

Při kontrole účasti auditorů na KPV za rok 2017 nebyl souhlas výkonného výboru u vzdělávacích agentur vyžadován. Auditoři byli informováni, že výkonný výbor dne 10. 4. 2017 stanovil rok 2017 ve smyslu výše uvedeného ustanovení Směrnice pro KPV za rok přechodný.


Do formuláře Přehled účasti na profesním vzdělávání mohou auditoři v části Jiné vzdělávací akce (bod 2) uvádět pro účely započtení do KPV účast na vzdělávacích akcích organizovaných:

  • agenturami uvedenými na seznamu agentur, se kterými Komora uzavřela memorandum
  • institucemi uvedenými na seznamu dalších institucí
  • auditorskými společnostmi v rámci interního vzdělávání – na tato školení resp. na lektory, které si auditorská firma pozve za účelem proškolení svých auditorů, příp. dalších zaměstnanců, klientů, hostů apod., se podmínka odsouhlasení resp. uzavření memoranda nevztahuje
    Obsahová náplň, kvalita interních školení a účast auditorů může být předmětem kontroly ze strany oddělení kontroly kvality Komory, proto je třeba, aby auditorská firma vedla o takových akcích základní evidenci - informace o lektorovi, obsah školení, rozsah školení, prezenční listinu, apod.

Poznámky:

  1. Plné znění Vnitřního předpisu pro KPV platného od 1. 1. 2017 lze najít na webových stránkách Komory v části www.kacr.cz / O Komoře / Vnitřní předpisy.
  2. Absolvování e-learningových kurzů a webinářů nabízených jinými agenturami lze do KPV započítat omezeně - podmínky upravuje § 2, odst. 4, písm. f) a dále § 3 odst. 3, písm. e) Směrnice pro KPV.
  3. Doporučujeme auditorům, aby při vyplňování přehledů účasti na KPV uváděli v případě interních školení do sloupce Instituce např.: „KPMG – interní školení".

S případnými dotazy se obracejte na výbor pro KPV e-mailem na adresu: vzdelavani@kacr.cz .