Zákaz poskytování auditorských služeb subjektům z Ruska

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 2022/ 879 ze dne 3.června 2022, kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení“). 

Do nařízení byl mimo jiné doplněn níže uvedený článek 5n zakazující poskytování auditorských služeb vládě Ruska, právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku. Nařízení zároveň stanovuje lhůtu 5. července 2022, do které musí být dokončeny smlouvy, které byly uzavřeny před 4. červnem 2022. Zároveň v odst. 3 až 5 jsou stanoveny výjimky z tohoto zákazu.

Článek 5n

 1. Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností:
                    a) vládě Ruska; nebo

                    b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

 2. Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022, smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 4. červnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné. L 153/60 CS Úřední věstník Evropské unie 3. 6. 2022

 3. Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

 4. Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty nebo orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu.

 5. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby uvedené v odstavci 1 povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

  a) humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci; nebo

  b) činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku.


Nařízení nabylo účinnosti dnem 4. června 2022.