WEBINÁŘ - Velká novela zákona o obchodních korporacích

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor: JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M., katedra obchodního práva Právnické faktulty UK v Praze

Termín: 15. prosince 2021 - ONLINE

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin


Variabilní symbol:  64721


Obsah školení:

Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost velká novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Vedle odstranění legislativně technických chyb a nepřesností přináší nespočet věcných změn a posunů, s nimiž se praxe bude muset vypořádat, a to jak v obecné části zákona, tak i v úpravě jednotlivých forem obchodních společností, nejvíce však společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Cílem semináře je provést účastníky nejdůležitějšími změnami, které novela přináší, ale i poukázat na aktuální judikaturu vyšších soudů, jejíž závěry novela promítá do textu zákona, nebo která se naopak ve světle novely neprosadí, včetně významných rozhodnutí zcela nedávných.
Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • vkladová a doplatková povinnost
 • věcná práva k podílům
 • dělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku, vypořádací podíl
 • střet zájmů při zastupování společnosti, samokontraktace
 • vznik a zánik funkce člena voleného orgánu, smlouva o výkonu funkce, odměňování
 • právnická osoby coby člen voleného orgánu
 • vyloučení z funkce, nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění
 • zpráva o vztazích s propojenými osobami, její povinné náležitosti i přezkum auditorem
 • druhy podílů / akcií a (omezení) nakládání s nimi
 • valná hromada (působnost schvalovat převod či zastavení významné části majetku společnosti, svolání, náležitosti pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
 • vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele / člena představenstva / dozorčí rady / správní rady
 • povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
 • monistický systém řízení a správy akciové společnosti
 • přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku
 • soudní zrušení a výmaz (bez likvidace) „nekontaktních“ společností, které nezakládají do sbírky listin obchodního rejstříku účetní závěrku

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.850,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  3.360,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.