SME/SMP

Metodické pomůcky pro SME


Omezení odpovědnosti při aplikaci metodických pomůcek


Metodická pomůcka pro SME/SMP a Metodická pomůcka pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky pro SME/SMP byly vytvořeny s cílem napomoci auditorům při provádění auditů individuálních účetních závěrek menších účetních jednotek (podnikatelských subjektů) / auditů konsolidovaných účetních  závěrek menších konsolidačních celků sestavených dle českých účetních předpisů, dle mezinárodních auditorských standardů ISA, ve znění aplikačních doložek, pokud byly KAČR vydány, a dalších profesních a jiných předpisů platných v ČR. Za pomoci četných praktických příkladů a ukázek dokumentace v auditorském spisu by měly přispět ke snazší orientaci v problematice auditu účetní závěrky a napomoci k efektivnímu vedení auditorského spisu u menších jednotek při využití již stávajících příruček a pomůcek vydaných KA ČR.


Při rozhodování o vhodnosti použití metodické pomůcky musí auditor použít svůj vlastní odborný úsudek a zohlednit konkrétní okolnosti a podmínky prováděného auditu. Zároveň bere auditor na vědomí, že metodická pomůcka není závazným dokumentem ani nenahrazuje právní, profesní a jiné předpisy upravující činnost auditu. Zároveň bere auditor na vědomí, že v případě aplikace metodické pomůcky bude vždy brát v potaz aktuální znění relevantních právních, profesních a dalších souvisejících předpisů.


S odkazem na výše uvedené KAČR nepřebírá žádnou zodpovědnost, ani závazky, které by mohly být přímým či nepřímým důsledkem použití těchto metodických pomůcek.


Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené „Omezení odpovědnosti“ a beru jeho znění a důsledky plně na vědomí.