Setkání prezidentů profesních komor 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 10. prosince 2012 – Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 6. prosince 2012 v sídle Komory auditorů České republiky. Vrcholní představitelé stavovské samosprávy zhodnotili rok 2012 z pohledu příslušné komory, včetně stručného přehledu legislativních změn, které byly v průběhu roku připraveny nebo schváleny.

V diskusi, která následovala po úvodních sděleních, převládla tato témata: ekonomická situace a její vliv na profese, legislativní změny a jejich dopad na profese, profesní etika a její dodržování, otázka odbornosti a kvality výkonu svobodných povolání, která se odvíjí od kvalifikace, praxe a průběžného vzdělávání.

Profesní komory jakožto autonomní stavovské samosprávy vykonávají svou činnost bez jakýchkoliv nároků na státní finance. Naproti tomu pociťují rostoucí snahy o regulaci, ať už ze strany státu či v rámci Evropské unie. Zdravotnické komory s velkým znepokojením sledují přeskupování vlastnických struktur, distribuci a prodej léčiv prostřednictvím velkých obchodních řetězců, které přinášejí devalvaci kvality a cenové podbízení. Tím je podkopávána hlavní funkce samosprávných komor, kterou je udržení vysokého standardu kvality výkonu a poskytovaných služeb jejich členů.

Letošního setkání komor, které vykonávají samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání, se poprvé zúčastnil jako host zástupce Komory administrátorů veřejných zakázek. Tato komora vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací zadávacích řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Účastníci setkání se také shodli na tom, že je potřeba změnit filosofii zadávání veřejných zakázek, kdy jediným a rozhodujícím kritériem je cena.


Samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání vykonávají v České republice:
Česká advokátní komora
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Česká lékárnická komora
Česká lékařská komora
Česká stomatologická komora
Exekutorská komora České republiky
Komora auditorů ČR
Komora daňových poradců ČR
Komora patentových zástupců ČR
Komora veterinárních lékařů ČR
Notářská komora České republiky