Povinné vzdělávací téma pro rok 2017

Výkonný výbor Komory auditorů na návrh Výboru pro KPV vyhlásil na zasedání 15. února (2016) povinné vzdělávací téma pro rok 2017 (dále jen „PVT“) a podle ustanovení § 3 odst. 1 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR stanovil rozsah a lhůtu pro jeho splnění.

Rozsah:                      12 hodin
Lhůta pro splnění:      31. 12. 2017

Téma:
  1. Novela zákona o auditorech v důsledku implementace směrnic EP a Rady č. 2014/56/EU a č. 2013/34/EU a nařízení EP a Rady č. 537/2014
    a
  2. novely Mezinárodních standardů pro audit účinné pro audity účetních závěrek sestavených po 15. 12. 2016 (ISA řady 7XX a související změny a ISA 800).


Vzdělávací akce s tematikou povinného vzdělávacího tématu jsou zařazovány postupně do nabídky vzdělávání od podzimu roku 2016 a v průběhu roku 2017 ve spolupráci s oddělením metodiky auditu KA ČR.


Do plnění PVT budou započítány tyto vzdělávací akce:
  1. školení s tematikou zákona o auditorech (dále jen „ZoA“) platného od 1. ledna 2016 (technická novela ZoA),
  2. školení organizovaná KA ČR (po vyhlášení PVT), která jsou výslovně označena, že se do plnění PVT započítávají,
  3. školení, která si auditorské firmy zajišťují samy pro své zaměstnance – účastníkům takových školení budou hodiny započteny po schválení Výborem pro KPV;
  4. školení organizovaná jinými subjekty (např. externí vzdělávací instituce) – účastníkům takových školení budou hodiny započteny po schválení Výborem pro KPV
  5. klubová setkání a školení na téma „Ověřování výroční zprávy auditorem od 1. 1. 2016“, která byla realizovaná před vyhlášením PVT (podzim roku 2015).

Pozn.: Stanovený rozsah KPV pro kalendářní rok (tj. 40 hodin) se o hodiny povinného tématu nenavyšuje; účast na vzdělávacích akcích k PVT se do tohoto rozsahu započítávají.

Text z 1.3.2016 aktualizován ke dni 19.4.2017.