Novela zákona o auditorech

V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen zákon o trestní odpovědnosti právnických osob), byla přijata novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech), která nově stanoví definice a způsob dokládání bezúhonnosti žadatelů (fyzických i právnických osob) o vydání auditorského oprávnění.

 

Rovněž byly rozšířeny důvody pro dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti auditorské společnosti o dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti při zahájení trestního řízení pro úmyslný trestný čin a trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s prováděním auditorské činnosti podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

 

Auditorská oprávnění vydaná podle předchozího znění zákona o auditorech se považují za auditorská oprávnění vydaná podle nově platného znění. Řízení zahájená přede dnem účinnosti novely zákona o auditorech se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

Zákon o zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a novela zákona o auditorech nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2012.