Navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 15. dubna

Letošní listopadový sněm bude volit nové členy Výkonného výboru, Dozorčí komise a Kárné komise Komory auditorů ČR. Volební komise v souladu s usnesením sněmu z listopadu 2016, který vyhlásil volby na listopad 2018, stanovila termín 15. dubna pro přijímání návrhů na kandidáty.

Sněm tedy bude v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. v platném znění volit polovinu, tj. sedm členů, Výkonného výboru a šest náhradníků, 11 členů Dozorčí komise a čtyři náhradníky a sedm členů Kárné komise a tři náhradníky.

S časopisem Auditor č. 1/2018 obdrželi auditoři formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů. Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR.

Návrhy na kandidáty je třeba v souladu s § 3 odst. 1 Volebního řádu předat volební komisi na adresu Komory auditorů ČR (Opletalova 55, 110 00 Praha 1), a to nejpozději do 15. dubna. Rozhodující je datum uvedené na poštovním razítku, v ostatních případech je to datum doručení na komoru.
 
Návrh musí obsahovat souhlas kandidáta s kandidaturou a zároveň i souhlas kandidáta se zveřejněním údajů specifikovaných v § 3 odst. 2 Volebního řádu sněmu tak, aby nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje budou otištěny v seznamu kandidátů do volených orgánů a rozeslány všem auditorům.

Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů tak, aby byla kandidátka platná a navržený kandidát mohl být zařazen na kandidátní listinu.

V souvislosti s navrhováním kandidátů odkazujeme na Volební řád sněmu, § 3 odst. 3 písm. c), podle něhož volební komise vrátí navrhovateli do jednoho měsíce návrhy, ve kterých je navrhován kandidát, jenž je členem orgánu, do něhož je navrhován pro příští funkční období, a byl členem tohoto orgánu i v minulém funkčním období.

Formulář pro navrhování kandidátů do Výkonného výboru.
Formulář pro navrhování kandidátů do Dozorčí komise.
Formulář pro navrhování kandidátů do Kárné komise.