Metodické doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2016

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dotací“), za kalendářní rok 2016. Toto doporučení ukládá soukromým školám a zařízením, že doloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci potvrzené oprávněnou osobou – auditorem.

Vzhledem ke změně definice příjemců vzdělávacích programů v zákoně č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke které došlo v průběhu roku 2016, dopadající do zákona o poskytování dotací, bylo do metodického doporučení zapracováno rozdělení definice příjemců vzdělávacích programů podle období účinnosti na dvě části:

- žáky se zdravotním postižením  - v období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016,
- žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem - v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

Dále byla upravena „zpráva nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2016“ v souvislosti se změnami v mezinárodních auditorských standardech tak, aby odpovídala aktuálnímu obsahu a struktuře.

Doporučení je účinné od 1. února 2017 a je ke stažení zde.

.