Makroekonomie-mikroekonomie

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 18

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

5. - 8. června 2018

Variabilní symbol:

61118

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:

7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

MIKROEKONOMIE     (13 hodin)
5. června 2018

úterý

9:00 – 12:00
1.    Úvod do mikroekonomie (0,5 hodiny)
a.    mikroekonomické subjekty, jejich cíle, ekonomický koloběh

2.    Spotřebitelské chování na trhu zboží a služeb (2,5 hodiny)
a.    celkový a mezní užitek
b.    kardinalistické optimum spotřebitele, odvození křivky poptávky
c.    indiferenční křivky, jejích vlastnosti, linie příjmu a její změny
d.    ordinalistické optimum spotřebitele, odvození křivky individuální poptávky, tržní poptávka
e.    pohyb po křivce poptávky, cenová elasticita a cenová spotřební křivky (PCC)

13:00 – 18:00
f.    posuny křivky poptávky, důchodová elasticita a důchodová spotřební křivka (ICC), Engelova křivka (EC) a Engelova výdajová křivka, křížová elasticita

3.    Firma (výrobce) na trhu zboží a služeb (3,5 hodin)
a.    produkční funkce v krátkém období (TPP, APP, MPP), produkční funkce v dlouhém období (izokvanta) a její vlastnosti, nákladové optimum firmy.
b.    náklady firmy v krátkém a dlouhém období (TC, AC, MC)
c.    příjmy dokonale a nedokonale konkurenční firmy (TR, AR, MR)
d.    rozhodování firmy o velikosti produkce v krátkém a dlouhém období, odvození křivky individuální nabídky, tržní nabídka
e.    pohyb po křivce nabídky, posuny křivky, cenová elasticita

4.    Rovnováha na dokonale konkurenční trhu (0,5 hodiny)
a.    tržní rovnováha, přebytek spotřebitele a výrobce
b.    změny tržní rovnováhy

6. června 2018
středa

8:00 – 13:00
5.    Firmy v pozici nedokonalé konkurence (2 hodiny)
a.    monopol maximalizující zisk, neefektivnost monopolu
b.    oligopol, kartel, Cournotův model, Bertrandův model, oligopol s cenovým vůdcem

6.    Trh práce (3 hodiny)
c.    příjem z mezního produktu práce (MRPL), mezní náklady na práci (MFCL), optimální množství najímané práce
d.    odvození poptávky po práci v krátkém a dlouhém období, změny poptávky
e.    volba optimálního množství najímané práce monopsonem
f.    individuální a tržní nabídka práce
g.    rovnováha a nerovnováha na dokonale konkurenčním trhu práce

14:00 – 17:00
MAKROEKONOMIE     (17 hodin)
7.    Úvod do makroekonomie (2 hodiny)
h.    makroekonomické subjekty, dvou, tří a čtyřsektorová ekonomika
i.    základní makroekonomické agregáty (HDP, nezaměstnanost, míra inflace), jejich výpočet a interpretace

8.    Určení rovnovážné produkce (4 hodiny)
j.    dvousektorový model

7. června 2018
čtvrtek

8:00 – 12:00
k.    třísektorový a čtyřsektorový model
l.    změny agregátních výdajů, výdajový multiplikátor

9.    Model  IS_LM, fiskální a měnová politika (2 hodiny)
m.    trh zboží, křivka IS a její posuny

13:00 – 18:00
n.    trh peněz, křivka LM, posuny LM
o.    fiskální a měnová politika, jejich účinnost na produkci

10.    Otevřená ekonomika, Mundell-Flemingův model (4 hodiny)
p.    měnové kurzy, parita kupní síly, parita úrokových sazeb, systémy měnových kurzů
q.    platební bilance, běžný účet platební bilance, čisté exporty a reálný měnový kurz

r.    Mundell-Flemingův model, účinnost fiskální a měnové politiky v režimu fixního a flexibilního měnového kurzu

8. června 2018
pátek

8:00 – 13:00
11.    Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model AD-AS (3 hodiny)
s.    agregátní poptávka (AD), odvození tvaru, posuny křivky
t.    agregátní nabídka (AS), různé koncepty AS, posuny
u.    modelování ekonomické rovnováhy, účinnost fiskální a měnové politiky 
v.    poptávková a nabídková inflace, metody léčení inflace 

12.    Substituce míry inflace a míry nezaměstnanosti, Phillipsova křivka (PC) (2 hodiny)
w.    původní mzdově inflační verze PC
x.    Sollow – Samuelsonova cenově inflační verze PC
y.    Friedmanova rozšířená verze PC, adaptivní inflační očekávání
z.    PC a škola racionálních očekávání

Změna programu vyhrazena.

Lektor:

Ing. Michal Mirvald, Ph.D.


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.